Czy zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego uniemożliwia jej wykonanie? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego uniemożliwia jej wykonanie?

Decyzja administracyjna, od której nie służy już odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w administracyjnym toku instancji (czyli do innego organu administracji publicznej), jest ostateczna, co powoduje także, że staje się wykonalna z dniem wydania. Może to rodzić istotne konsekwencje dla strony postępowania (np. nakaz rozbiórki budynku).

Samo zaskarżenie ostatecznej decyzji administracyjnej nie powoduje automatycznie wstrzymania jej wykonalności.

Osoba, która składa skargę do sądu na taką decyzję, może jednak zawnioskować do organu, który ją wydał, o wstrzymanie wykonania decyzji (organ ten może także z urzędu wstrzymać jej wykonanie) do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. O wstrzymaniu wykonania może zdecydować także sam sąd, jednakże wydanie postanowienia w tym względzie wymaga spełnienia dodatkowych przesłanek, tj. ustalenia, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, jeśli decyzja zostanie wykonana.