Co można zaskarżyć do sądu administracyjnego? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Co można zaskarżyć do sądu administracyjnego?

Sądy administracyjne w Polsce sprawują kontrolę nad działalnością organów administracji publicznej.

Sąd administracyjny „sprawdza” wydaną decyzję (postanowienie etc.) pod kątem jej legalności – czyli zgodności decyzji organu administracji publicznej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na:

1. decyzje administracyjne (np. o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu środowiskowym itp.);

2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (np. postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych);

3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4. inne niż określone w pkt. 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach przez dyrektorów izb skarbowych;

6. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) i terenowych organów administracji rządowej;

7. akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 6 powyżej, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

8. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

9. bezczynność organów administracji w przypadkach określonych w pkt. 1-5 powyżej.