Skarga kasacyjna | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Skarga kasacyjna

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie (wyroku lub postanowienia odrzucającego skargę) przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku uwzględnienia skargi i uchylenia aktu administracyjnego sąd administracyjny sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony. Wniosek taki musi być zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Na uzasadnienie wyroku wojewódzki sąd administracyjny ma wówczas czternaście dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jest to jednak termin instrukcyjny i w praktyce zdarza się, że na uzasadnienie wyroku trzeba poczekać dłużej.

Skarga kasacyjna jest pismem, z którym związane są szczególne wymogi formalne, m.in. konieczność odpowiedniego sformułowania zarzutów i wskazania dla nich uzasadnienia oraz naruszonych przepisów prawa.

Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, ale może być także sporządzona przez:

  • doradcę podatkowego – w sprawach obowiązków podatkowych;
  • rzecznika patentowego – w sprawach własności przemysłowej.