Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego odpowiedź na skargę kasacyjną (może się w niej odnieść do skargi i jej zarzutów lub przedstawić własne stanowisko w sprawie) w terminie czternastu dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej. Oznacza to, że strona, która wnosi skargę kasacyjną, musi postawić zarzuty naruszenia konkretnych przepisów prawa przez wydany wyrok, a sprawa będzie badana pod tym kątem. Naczelny Sąd Administracyjny bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania (która zachodzi w przypadkach bardzo poważnych błędów w postępowaniu).

Naczelny Sąd Administracyjny może rozstrzygnąć skargę kasacyjną na kilka sposobów. Sąd ten oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw (zarzuty nie zostały uznane za trafne) albo jeżeli zaskarżone orzeczenie – mimo błędnego uzasadnienia – jednak odpowiada prawu.

Co do zasady Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w sposób kasacyjny (podobnie jak wojewódzki sąd administracyjny). Oznacza to, że w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu, który wydał orzeczenie.

Natomiast w dwóch przypadkach Naczelny Sąd Administracyjny orzeka co do meritum sprawy:

  • jeżeli nie zostały naruszone przepisy postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a jedynie przepisy prawa materialnego; Naczelny Sąd Administracyjny może wówczas uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę;
  • Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną, uchyla wyrok także w części niezaskarżonej, jeżeli zachodzi nieważność postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje również zażalenia na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, zapadające generalnie w kwestiach formalnych. Zażalenie takie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym (tj. bez udziału stron), po czym doręcza orzeczenie.