Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji OZE | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji OZE

25 czerwca Prezes URE ogłosił wyniki aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 2021. Inaczej niż w ubiegłych latach, jednego dnia ukazały się wyniki wszystkich aukcji ogłoszonych w 2021 r.

Dalsza dominacja fotowoltaiki i onshore, niewykorzystana pula funduszy 

Zgodnie z zauważalnym już od lat trendem nie udało się zakupić całego planowanego wolumenu energii (69,5 TWh). Zakontraktowano nabycie jedynie 36,8 TWh o wartości 8,5 mld zł (rządowy limit wynosił 24,6 mld). Jest to więc znacznie mniejszy wolumen niż w 2020 roku, kiedy to zakontraktowano 54,5 TWh energii elektrycznej o wartości prawie 12,9 mld zł.

Z jednej strony pokazuje to istotny spadek cen ofertowych, z drugiej zaś strony potencjał, jaki czeka na inwestorów na polskim rynku.

Wyrównanie cen w tegorocznych aukcjach dla dużych instalacji onshore i PV

Podobnie jak w ubiegłych latach, największy wolumen energii zakontraktowano podczas aukcji dla instalacji fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych o mocy powyżej 1 MW (24,7 TWh za 5,7 mld zł). Wprawdzie zarówno minimalne, jak i maksymalne ceny w ofertach były niższe niż w zeszłym roku, jednak średnia cena za 1 MWh wzrosła z 224 zł/MWh do 229 zł/MWh.

Minimalne, maksymalne oraz średnie ceny zakontraktowanej energii na aukcji dla farm wiatrowych i PV o mocy większej lub równej 1 MW w latach 2019 – 2021 obrazuje poniższy graf.

Maksymalna cena sprzedaży energii wynosiła 242,98 zł/MWh, a minimalna 179 zł/MWh. Warto przypomnieć, że tegoroczne ceny referencyjne (czyli najwyższe możliwe ceny przewidziane w ofertach) nie zmieniły się w stosunku do zeszłego roku i wynosiły 250 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych na lądzie o mocy zainstalowanej wyższej niż 1 MW. Natomiast dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej wyższej niż 1 MW cena referencyjna uległa zmniejszeniu z 340 zł/MWh do 320 zł/MWh.

Szacuje się, że dzięki tej aukcji powstanie 1500 MW nowych mocy: 1200 MW w instalacjach fotowoltaicznych oraz 300 MW w farmach wiatrowych.

Dalsze obniżanie cen ofertowych w aukcjach dla instalacji PV i farm wiatrowych  o mocy poniżej 1 MW

W tegorocznej aukcji dla instalacji PV i farm wiatrowych o mocy poniżej 1 MW zakontraktowano więcej energii (11,95 TWh) niż w ubiegłym roku (11,74 TWh). Mimo to jej łączny koszt zmniejszył się z 3 mld zł do 2,76 mld zł.

Inaczej niż w przypadku aukcji dla instalacji o mocy większej lub równej 1 MW, w koszyku instalacji mniejszych obserwowalny jest stały trend obniżania cen. Dotyczy to zarówno cen średnich, minimalnych, jak i maksymalnych. Pokazuje to, że koszty tych technologii sukcesywnie zmniejszają się bez żadnych większych zawirowań.

Minimalne, maksymalne oraz średnie ceny zakontraktowanej energii na aukcji dla farm wiatrowych i PV o mocy mniejszej niż 1 MW w latach 2019 – 2021 obrazuje poniższy graf.

Tegoroczne ceny referencyjne (czyli najwyższe możliwe ceny przewidziane w ofertach) dla instalacji fotowoltaicznych (o mocy poniżej 1 MW) podobnie jak w ubiegłym roku, zostały zmniejszone o 20 zł i wyniosły 340 zł zamiast 360 zł/MWh. Ceny referencyjne dla małych elektrowni wiatrowych o mocy poniżej 1 MW utrzymane z kolei zostały na tym samym poziomie co w latach 2019 i 2020 (320 zł/ MWh).

Szacuje się, że dzięki tej aukcji powstanie około 1000 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych.

Brak chętnych w aukcjach dla alternatywnych technologii pomimo wzrostu cen referencyjnych

Oprócz aukcji dla farm wiatrowych i fotowoltaicznych rozstrzygnięta została jedynie aukcja kierowana m.in. do małych elektrowni wodnych. Udział wytwórców w tej aukcji wynika między innymi z podniesienia w tym roku cen referencyjnych dla tej technologii – z 620 zł/MWh do 640 zł/MWh dla elektrowni wodnych o mocy mniejszej niż 500 kW. W aukcji tej złożono jedynie pięć ofert, co tylko nieznacznie przekracza minimalną liczbę ofert niezbędną do rozstrzygnięcia aukcji. Ze względu na małą liczbę uczestników nie było dużego rozrzutu cen w ofertach – najniższa cena wynosiła bowiem 637,07 zł/MWh, zaś najwyższa 639,15 zł/MWh.

Wzrost cen referencyjnych w stosunku do zeszłego roku dotyczył również innych technologii, takich jak biogaz składowiskowy w kogeneracji (wzrost o 45 zł/MWh) oraz elektrowni wodnych większych niż 500 kW (wzrost o 15 zł/MWh). Nie był to jednak wzrost wystarczający, żeby zmotywować wytwórców do udziału w tegorocznych aukcjach.

Nadchodząca nowelizacja ustawy odległościowej i jej wpływ na rynek OZE w Polsce

Wzrost średnich cen kontraktowanych na aukcjach dla instalacji większych i równych 1 MW spowodowany jest głównie ograniczoną dostępnością terenów pod projektowanie i budowę nowych farm wiatrowych, a także zakazem zmiany pozwoleń na budowę projektów uwzględniających rozwój technologiczny w branży. Ograniczenia te wynikają z bardzo restrykcyjnych ograniczeń dotyczących możliwości lokalizacji tych elektrowni. Ich odległość od zabudowań mieszkalnych nie może być bowiem mniejsza niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości turbin razem z łopatami.

Zasada ta, wprowadzona w 2016 r., zatrzymała proces projektowania nowych farm wiatrowych. Od 2020 r. trwają jednak prace nad jej zliberalizowaniem. W maju opublikowany został pierwszy projekt ustawy, zgodnie z którym wznoszenie nowych farm będzie możliwe w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od zabudowań mieszkalnych, pod warunkiem uchwalenia na danym obszarze odpowiedniego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niemniej nawet przy szybkiej i daleko idącej liberalizacji ustawy odległościowej nowe projekty – ze względu na wymagane procedury administracyjne – pojawią się masowo dopiero za kilka lat.

Igor Hanas, adwokat, Rafał Pytko, praktyka energetyczna kancelarii Wardyński i Wspólnicy