Akt notarialny o poddaniu się egzekucji w umowie najmu instytucjonalnego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji w umowie najmu instytucjonalnego

W ostatnich latach można zaobserwować znaczne ożywienie na rynku mieszkań na wynajem, a w rezultacie wzrost zainteresowania inwestycjami w nieruchomości przeznaczone na wynajem również pośród inwestorów zagranicznych (tzw. PRS, czyli private rented sector). W odpowiedzi ustawodawca wprowadził do systemu prawnego szereg zmian i nowości w przepisach dotyczących umów najmu. Jedną z takich zmian było wprowadzenie umowy najmu instytucjonalnego1, która ze swego założenia ma być umową najmu zawieraną właśnie przez przedsiębiorców z sektora PRS.

Cechą charakterystyczną umowy najmu instytucjonalnego, odróżniającą ją od umowy najmu lokatorskiego, jest między innymi obowiązek załączenia do takiej umowy aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie określonym w żądaniu wynajmującego skierowanym do najemcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu (art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest tytułem wykonawczym, który zabezpiecza interes wynajmującego na wypadek, gdyby najemca po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy nie zwrócił wynajmującemu posiadania lokalu dobrowolnie. W takiej sytuacji (przy założeniu wypełnienia wszystkich wymogów formalnych) właściciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej i odzyskać posiadanie lokalu, bez konieczności wytaczania powództwa sądowego o nakazanie opróżnienia lokalu2.

Co istotne, w przypadku umowy najmu instytucjonalnego najemca nie musi wskazywać dodatkowo lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu, a także przedstawiać oświadczenia właściciela takiego lokalu o zgodzie na zamieszkanie najemcy3. Jest to szczególnie istotne w przypadku najemców będących cudzoziemcami, dla których ten warunek był trudny do spełnienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów4 akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji załącza się do umowy najmu. Literalne brzmienie tego przepisu sugerowałoby, że najemca powinien dobrowolnie poddać się egzekucji jeszcze przed zawarciem umowy najmu, aby w chwili zawierania umowy mógł przedstawić akt notarialny, który będzie stanowił jej obligatoryjny załącznik. Innymi słowy, najemca miałby poddać się egzekucji, zanim jeszcze umowa najmu zostanie zawarta, a tym samym zanim powstanie stosunek prawny, z którego może wyniknąć obowiązek opróżnienia lokalu.

Doktryna oraz praktyka notarialna dopuszczają takie rozwiązanie pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia zamiar zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest już dostatecznie sprecyzowany i stronom znane są jej kluczowe postanowienia5. Naszym zdaniem taka praktyka wydaje się jednak nie do końca prawidłowa. Jak wskazuje się w orzecznictwie, akt notarialny o poddaniu się egzekucji powinien dotyczyć zobowiązania istniejącego, a niewymagalnego6. Również z treści artykułu 19a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów wynika, że to najemca ma poddać się egzekucji, nie zaś przyszły najemca.

Załączenie do umowy aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przed zawarciem umowy jest szczególnie ryzykowne z perspektywy wynajmującego, który ma interes w otrzymaniu prawidłowego formalnie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, aby mieć pewność, że pozwoli mu ono skutecznie przeprowadzić egzekucję opróżnienia lokalu.

Naszym zdaniem najemca powinien złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji dopiero po zawarciu umowy najmu i dopiero wtedy oświadczenie najemcy może zostać załączone do umowy najmu7. W takiej sytuacji konieczne jest prawidłowe zabezpieczenie w umowie interesu wynajmującego, tak aby mógł on wstrzymać się z wydaniem przedmiotu najmu do czasu doręczenia mu prawidłowo sporządzonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także rozwiązać umowę, gdyby najemca go nie doręczył w określonym terminie. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że nieprzedłożenie przez najemcę aktu notarialnego obejmującego jego oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do obowiązku opróżnienia lokalu i wydania go wynajmującemu nie skutkuje nieważnością umowy najmu instytucjonalnego, a także nie powoduje jej bezskuteczności8. Natomiast zgodnie z niektórymi poglądami, jeżeli najemca nie dostarczy aktu notarialnego z oświadczeniem, wówczas umowa przekształci się w zwykłą umowę najmu podlegającą reżimowi ustawy o ochronie praw lokatorów9.

Naszym zdaniem jednak, jeżeli umowa przewiduje – zgodnie z wymogami ustawy – obowiązek dołączenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, to nie można w istocie mówić o takim skutku, jeżeli oświadczenie to zostanie faktycznie doręczone w późniejszym terminie. 

W praktyce stronom umowy najmu instytucjonalnego często zależy, aby do wydania lokalu doszło jak najszybciej po zawarciu umowy, tak aby najemca mógł zacząć korzystać z lokalu, a wynajmujący pobierać należny czynsz. Dlatego też strony umowy najmu instytucjonalnego mogą uzgodnić, że najemca złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji równocześnie z zawarciem umowy najmu instytucjonalnego10 lub niezwłocznie po jej zawarciu11.

dr Jakub Baranowski, radca prawny, Aleksandra Szczepińska, praktyka nieruchomości kancelarii Wardyński i Wspólnicy


[1] Chodzi o zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.  wprowadzającą Krajowy Zasób Nieruchomości

[2] Tak B. Lackoroński w: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz (red. K. Osajda), wyd. 10, Warszawa 2022, Legalis.

[3] Taki obowiązek wynika z art. 19a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, które to przepisy dotyczą jednak umowy najmu okazjonalnego.

[4] A także odpowiadającego w tym zakresie treścią art. 19f ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów.

[5] Tak na przykład B. Lackoroński, w: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz (red. K. Osajda), Wyd. 10, Warszawa 2022, Legalis.

[6] Tak np. Wyrok Sąd Najwyższy w wyroku z 25 lutego 2022 r., II CSKP 171/22.

[7] W doktrynie prezentuje się również stanowisko, że oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji co do obowiązku opróżnienia lokalu i wydania go wynajmującemu może zostać złożone w każdym czasie, również po zawarciu umowy najmu, a nawet już po jej wygaśnięciu, tak: M. Walasik, Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Warszawa 2008, s. 101.

[8] Komentarz do art. 19a ustawy o ochronie praw lokatorów, red. Osajda 2018, wyd. 2/Zawadzka, Legalis.

[9] Tak np. E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów, 2019, s. 410 i B. Lackoroński, w: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz (red. K. Osajda), wyd. 10, Warszawa 2022, Legalis.

[10] Umowa najmu musiałaby być wówczas zawarta w formie aktu notarialnego, który będzie obejmował także akt poddania się egzekucji przez najemcę.

[11]  Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 8 lutego 2018 r., IV CSK 374/17: W opinii Sądu Najwyższego jeżeli oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji zawarte jest w akcie notarialnym, którym równocześnie dokonano czynności będącej źródłem obowiązku świadczenia, wówczas nie istnieje wątpliwość co do związania dokonanej czynności materialnoprawnej i wynikających z niej obowiązków dłużnika z oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji, ani też nie podaje się w wątpliwość ich współzależności.