reprywatyzacja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

reprywatyzacja

Od posiadacza w złej wierze można dochodzić i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, i zwrotu pożytków
Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną klientów kancelarii, wyjaśnił zakres, charakter i wzajemny stosunek roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz roszczenia o zwrot pożytków, które przysługują właścicielowi nieruchomości w stosunku do jej posiadacza w złej wierze.
Od posiadacza w złej wierze można dochodzić i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, i zwrotu pożytków
Korzystne dla byłych właścicieli nieruchomości warszawskich zmiany w procedurze postępowania o odszkodowanie
O odszkodowanie za nieruchomość przejętą przez władzę publiczną nie będą już musieli wystąpić łącznie wszyscy jej współwłaściciele. Prezydent m.st. Warszawy, na skutek orzecznictwa sądowoadministracyjnego, zmienia w urzędzie m.st. Warszawy procedury mające zastosowanie w tej materii.
Korzystne dla byłych właścicieli nieruchomości warszawskich zmiany w procedurze postępowania o odszkodowanie
Informacja o roszczeniach reprywatyzacyjnych – zbędna czy konieczna?
Nabywcy nieruchomości często występują do organów administracji o wydanie zaświadczenia o zgłoszonych roszczeniach reprywatyzacyjnych. Czy taka praktyka ma sens?
Informacja o roszczeniach reprywatyzacyjnych – zbędna czy konieczna?
Reprywatyzacja bez mitów
Problematyka reprywatyzacyjna jest obecnie przedstawiana przez pryzmat wielu kontrowersyjnych aspektów procesów restytucyjnych. Prowadzi to do zniekształcenia prawdziwego obrazu reprywatyzacji, która i tak ma w Polsce charakter ograniczony.
Reprywatyzacja bez mitów
Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad „małą ustawą reprywatyzacyjną”
Na rozprawie 19 lipca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność części przepisów tzw. „małej ustawy reprywatyzacyjnej” z Konstytucją RP. Kancelaria reprezentowała w tej sprawie Światową Żydowską Organizację Restytucji, która jako amicus curiae przedłożyła Trybunałowi negatywną opinię o konstytucyjności badanych przepisów.
Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad „małą ustawą reprywatyzacyjną”
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem
Wynagrodzenie otrzymane przez prawowitych właścicieli nieruchomości przejętych bez podstawy prawnej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. przychód z innych źródeł. O tym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w każdym przypadku decydują konkretne okoliczności.
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem
Opodatkowanie sprzedaży odzyskanej nieruchomości
Dochód ze sprzedaży nieruchomości wywłaszczonej tzw. dekretem Bieruta może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Opodatkowanie sprzedaży odzyskanej nieruchomości
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa
Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy zwolnienie to dotyczy również odsetek ustawowych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu?
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa
Opodatkowanie starych spadków – dylemat na dużą skalę
W orzecznictwie panuje rozbieżność co do tego, czy przy ustalaniu wysokości podatku od spadków przyjmuje się stawki procentowe obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, czy w dniu wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość podatku.
Opodatkowanie starych spadków – dylemat na dużą skalę
Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
W jednej z prowadzonych spraw kancelaria uzyskała korzystne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie, przyznające odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z bezczynnością organu oraz jego wadliwymi działaniami i zaniechaniami w postępowaniu administracyjnym.
Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
Sąd Najwyższy staje w obronie właścicieli kamienic i najemców komunalnych
W jednej z prowadzonych spraw kancelaria uzyskała korzystne dla właścicieli nieruchomości budynkowych oraz najemców komunalnych rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, ustalające zasadę odpowiedzialności m.st. Warszawy za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Sąd Najwyższy staje w obronie właścicieli kamienic i najemców komunalnych
Sąd Najwyższy rozważy nowy sposób obliczania terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu dekretu warszawskiego
Dotychczasowe restrykcyjne postrzeganie zasad przerywania krótkiego, bo trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z dekretu warszawskiego może ulec zmianie. Sąd Najwyższy pochyli się nad nowymi możliwościami oceny jego przerywania.
Sąd Najwyższy rozważy nowy sposób obliczania terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu dekretu warszawskiego