reprywatyzacja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

reprywatyzacja

Prawo właściwe w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012 w odniesieniu do polskich spraw reprywatyzacyjnych
Stosowane od 17 sierpnia 2015 r. rozporządzenie (UE) nr 650/2012 pozwala na wskazanie prawa właściwego do uregulowania dziedziczenia po danej osobie. W kontekście polskich spraw reprywatyzacyjnych należy opowiedzieć się za wybieraniem prawa krajowego.
Prawo właściwe w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012 w odniesieniu do polskich spraw reprywatyzacyjnych
Organ administracyjny nie orzeknie o zwrocie wywłaszczonej i sprzedanej nieruchomości
Podstawą odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może być jej zbycie. Na skutek sprzedaży takiej nieruchomości przestaje istnieć tytuł prawny, który umożliwiałby restytucję prawa własności. Organy administracji publicznej nie mają kompetencji do orzekania odnośnie do własności prywatnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ustawie.
Organ administracyjny nie orzeknie o zwrocie wywłaszczonej i sprzedanej nieruchomości
Prawo reprywatyzacyjne musi być sprawiedliwe
Rozmowa z Krzysztofem Wiktorem, partnerem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za praktykę reprywatyzacyjną, o małej ustawie reprywatyzacyjnej, kontrowersyjnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego oraz aktualnych trendach w orzecznictwie.
Prawo reprywatyzacyjne musi być sprawiedliwe
Zasady przekazywania dawnym właścicielom odzyskiwanych nieruchomości warszawskich
Właściciele nieruchomości warszawskich wciąż napotykają przeszkody przy przejmowaniu budynków od miasta, mimo że zasady przekazywania właścicielom budynków w posiadanie zostały ustalone zarządzeniem nr 1777/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 czerwca 2008 r.
Zasady przekazywania dawnym właścicielom odzyskiwanych nieruchomości warszawskich
Budynek odzyskany, ale lokal sprzedany
Decyzja o sprzedaży lokalu w budynku „dekretowym” jako źródło szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z dekretu Bieruta.
Budynek odzyskany, ale lokal sprzedany
Odszkodowanie wyrównawcze za zwróconą nieruchomość warszawską
Wskutek wieloletnich postępowań reprywatyzacyjnych następcom prawnym byłych właścicieli nieruchomości udaje się odzyskać utraconą niegdyś własność. Często jednak jej aktualna wartość jest rażąco niska, co uzasadnia dochodzenie odszkodowania wyrównawczego.
Odszkodowanie wyrównawcze za zwróconą nieruchomość warszawską
Roszczenie o odszkodowanie z tytułu zaniechania administracyjnego
Nierozpoznanie wniosku dekretowego może stanowić podstawę do naprawienia przez podmioty publiczne szkody w związku z pozbawieniem praw do nieruchomości warszawskich.
Roszczenie o odszkodowanie z tytułu zaniechania administracyjnego
Nabywanie przyległych nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe a roszczenia reprywatyzacyjne
Pieniężne rekompensaty dla byłych właścicieli „dekretowych” pomogłyby w wielu przypadkach usunąć przeszkodę do nabycia przez wspólnoty mieszkaniowe przyległych działek gruntu w celu poprawy warunków zagospodarowania własnych nieruchomości.
Nabywanie przyległych nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe a roszczenia reprywatyzacyjne
Francuskie akty poświadczenia dziedziczenia w polskich sprawach reprywatyzacyjnych
Sprawy reprywatyzacyjne wymagają ustalenia wszystkich dawnych właścicieli odzyskiwanego mienia i ich następców prawnych. Nierzadko skutkuje to koniecznością posługiwania się francuskimi dokumentami spadkowymi, co czasami może powodować nie lada trudności.
Francuskie akty poświadczenia dziedziczenia w polskich sprawach reprywatyzacyjnych
Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce
Ustalenie wszystkich stron postępowania reprywatyzacyjnego może być kłopotliwe ze względu na rozproszonych po świecie spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości. Wykazanie następstwa prawnego wymaga przedłożenia przed sądem dokumentów stanu cywilnego, które na potrzeby polskich postępowań mogą być zarejestrowane w Polsce.
Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce
„Mała ustawa reprywatyzacyjna” czy raczej „dekret Bieruta bis”?
Senacki projekt „Małej ustawy reprywatyzacyjnej” ma uregulować skomplikowany stan prawny nieruchomości w Warszawie. Projektowane zmiany prowadzą jednak do trwałego pozbawienia praw nabytych przez dawnych właścicieli na mocy tzw. dekretu warszawskiego.
„Mała ustawa reprywatyzacyjna” czy raczej „dekret Bieruta bis”?
Najemca zapłaci dwa razy?
Czy sądy zasadnie uznają, że to najemcy bezprawnie odebranych nieruchomości są zobowiązani do zapłaty za bezumowne korzystanie, podczas gdy to miasto stołeczne Warszawa latami korzystało z nich i nimi zarządzało? Takie stanowisko budzi kontrowersje.
Najemca zapłaci dwa razy?