ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Circular economy – nowe ambitne cele UE w gospodarce produktami i odpadami
Gospodarka o obiegu zamkniętym to model, w którym produkty, materiały i zasoby utrzymywane są możliwie jak najdłużej w obiegu, a wytwarzanie odpadów jest ograniczone do minimum. Wdrożenie takiego modelu stanowiłoby odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością wspierania zrównoważonego rozwoju.
Circular economy – nowe ambitne cele UE w gospodarce produktami i odpadami
Będzie łatwiej rewitalizować obszary zdegradowane
Ustawowe prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy na tym obszarze to główne założenia ustawy o rewitalizacji istotne z punktu widzenia obrotu nieruchomościami.
Będzie łatwiej rewitalizować obszary zdegradowane
Globalne koncerny ponoszą odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone przez ich spółki zależne
18 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Hadze wydał częściowy wyrok w głośnej sprawie dotyczącej odpowiedzialności za szkody w środowisku wyrządzone w związku z wyciekiem ropy z rurociągów w Nigerii.
Globalne koncerny ponoszą odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone przez ich spółki zależne
Implementacja dyrektywy offshore może być dużym wyzwaniem dla prawodawcy
Dyrektywa 2013/30/UE ustanawia wymogi w celu zapobiegania awariom wynikającym z działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. Zawiera również nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkody spowodowane taką działalnością.
Implementacja dyrektywy offshore może być dużym wyzwaniem dla prawodawcy
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?
Chociaż od wejścia w życie przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko minęło wiele lat, ustalenie kręgu stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych nadal budzi wiele praktycznych wątpliwości. Jedna z nich dotyczy określania zasięgu oddziaływania planowego przedsięwzięcia.
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?
Pozostałości z procesów produkcji – procedura uznania za produkt uboczny
Pozostałości produkcyjne to przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym i mogą stanowić odpady albo mogą zostać uznane za produkt uboczny. Ocena taka wymaga uwzględnienia specyfiki konkretnej działalności produkcyjnej i stosowanych w jej ramach sposobów postępowania z pozostałościami produkcyjnymi.
Pozostałości z procesów produkcji – procedura uznania za produkt uboczny
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za produkt uboczny?
W poprzednim wydaniu pisaliśmy, kiedy pozostałość produkcyjna może stanowić odpad. Drugą możliwością jest uznanie jej za produkt uboczny.
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za produkt uboczny?
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za odpad?
Z działalnością produkcyjną oraz przetwarzaniem surowców wiąże się najczęściej powstawanie pozostałości produkcyjnych. Pod pojęciem tym należy rozumieć przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym. Mogą one zostać uznane za produkt uboczny albo odpad.
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za odpad?
Ustawa antysmogowa: ku poprawie jakości powietrza
12 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska, popularnie zwana ustawą antysmogową. Wprowadza ona mechanizmy, których celem jest między innymi poprawa jakości powietrza w Polsce.
Ustawa antysmogowa: ku poprawie jakości powietrza
O kwestionowaniu raportu środowiskowego słów kilka
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest kluczowym dowodem w postępowaniu obejmującym ocenę oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcie zatem, czy i w jaki sposób można kwestionować zawarte w nim ustalenia, ma duże znaczenie praktyczne.
O kwestionowaniu raportu środowiskowego słów kilka
Co dla ochrony środowiska wynika z orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w sprawie Arctic Sunrise?
W sierpniu 2015 r. Trybunał Arbitrażowy wydał orzeczenie w sprawie statku Arctic Sunrise. Sprawa dotyczyła akcji protestacyjnej ekologów na Morzu Peczorskim w obronie środowiska naturalnego Arktyki. U podstaw sporu legło zajęcie statku i zatrzymanie przez władze rosyjskie trzydziestu uczestników protestu.
Co dla ochrony środowiska wynika z orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w sprawie Arctic Sunrise?
Mniejsze kary za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia
Nakładanie kar za usuwanie zieleni bez zezwolenia od dawna budzi spore kontrowersje. Przepisy o karach były wielokrotnie przedmiotem wykładni przez sądy administracyjne, a niektóre z nich Trybunał Konstytucyjny uznał w ubiegłym roku za niezgodne z Konstytucją RP.
Mniejsze kary za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia