infrastruktura | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

infrastruktura

Dwie linie kolejowe obok siebie – czy to możliwe?
Ze względu na specyfikę inwestycji kolejowych i bezpieczeństwo ruchu kolejowego budowanie w sąsiedztwie linii kolejowych podlega ograniczeniom.
Dwie linie kolejowe obok siebie – czy to możliwe?
Nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy – skutki dla podmiotów prywatnych
Jeśli dyrektywa unijna została wdrożona nieprawidłowo, podmioty prywatne do czasu jej prawidłowego wdrożenia mogą albo powoływać się na bezpośrednio skuteczny przepis dyrektywy, albo stosować niezgodne z dyrektywą przepisy krajowe. Państwo nie może nakładać na podmioty prywatne obowiązków wynikających z niewdrożonej lub nieprawidłowo wdrożonej dyrektywy. Zasady te zostały przywołane w jednej ze spraw dotyczących odmowy zatwierdzenia opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej.
Nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy – skutki dla podmiotów prywatnych
Nowelizacja ustawy o odpadach utrudnia finansowanie budowy spalarni ze środków unijnych
Tegoroczna zmiana ustawy o odpadach wymusza zmiany w harmonogramach realizowanych inwestycji budowy spalarni odpadów: etap wykonania prób rozruchowych pod obciążeniem czynnikiem docelowym musi zostać przesunięty na okres po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. Może to być źródłem roszczeń wykonawców o przedłużenie czasu na ukończenie inwestycji w związku ze zmianą prawa.
Nowelizacja ustawy o odpadach utrudnia finansowanie budowy spalarni ze środków unijnych
Dwa reżimy umów w budownictwie
W praktyce inwestycji budowlanych umową o roboty budowlane strony często nazywają każdą umowę dotyczącą prowadzenia prac na budowie. Tymczasem duża część umów zawieranych w budownictwie to umowy o dzieło.
Dwa reżimy umów w budownictwie
Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC
Zawieszenie i wznowienie robót jest klasyczną instytucją tzw. czerwonego FIDIC-a, nieuregulowaną bezpośrednio w polskim prawie, ale dozwoloną na zasadzie swobody zawierania umów. W praktyce inwestycji w Polsce klauzula ta nierzadko podlega dodatkowym modyfikacjom przerzucającym ryzyka jej stosowania na wykonawcę.
Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC
Jak sprawować i jak wymagać sprawowania nadzoru autorskiego
Sprawowanie nadzoru autorskiego jest obowiązkiem publicznoprawnym i może być wymagane przez inwestora niezależnie od postanowień umownych.
Jak sprawować i jak wymagać sprawowania nadzoru autorskiego
Wcześniej to nie zawsze lepiej
Precyzyjne sformułowanie terminów i wyraźne zastrzeżenie ich na korzyść jednej lub obydwu stron umowy może zaoszczędzić niespodzianek w postaci obowiązku wcześniejszego odebrania świadczenia oraz wcześniejszej zapłaty.
Wcześniej to nie zawsze lepiej
Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy
Uchwała NSA rozwiała wątpliwości – zawiadomienie GDDKiA o nieumieszczeniu na liście przedsiębiorców nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Roszczenie może być dochodzone w trybie powództwa przed sądem cywilnym.
Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy
Weszła w życie nowelizacja specustawy
W związku z wejściem w życie w dniu 16 lipca 2014 r. nowelizacji specustawy duzi przedsiębiorcy mogą dochodzić spłaty przez GDDKiA swoich niezaspokojonych należności głównych związanych z realizacją udzielonych zamówień publicznych.
Weszła w życie nowelizacja specustawy
Dochodzenie roszczeń od GDDKiA na podstawie specustawy
Podwykonawcy inwestycji drogowych wciąż mogą starać się o wypłaty od GDDKiA na podstawie specustawy. Taką szansę mają też otrzymać tzw. duzi podwykonawcy w odniesieniu do należności związanych z realizacją niektórych zamówień publicznych.
Dochodzenie roszczeń od GDDKiA na podstawie specustawy
Koszty utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych
Odmowa wypłaty rekompensat zarządcy zobowiązanemu do utrzymywania przejazdów kolejowo-drogowych z powołaniem się na brak szczegółowych przepisów regulujących zasady ich wypłaty zakłóca zasady równej konkurencji między różnymi gałęziami transportu.
Koszty utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych
Nowe zasady dopuszczania taboru zagranicznego na polski rynek kolejowy
14 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, który przewiduje automatyczne dopuszczanie pojazdu kolejowego do eksploatacji w przypadku, gdy pojazd posiada już takie dopuszczenie na terenie innego kraju UE.
Nowe zasady dopuszczania taboru zagranicznego na polski rynek kolejowy