dr Przemysław Szymczyk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Przemysław Szymczyk

Stacje telefonii komórkowej bez pozwolenia na budowę
Instalacja urządzeń antenowych i radiokomunikacyjnych na budynku nie wymaga pozwolenia budowlanego ani zgłoszenia, jeśli urządzenia te nie przekraczają 3 m wysokości, a ich montaż nie stanowi przedsięwzięcia wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Stacje telefonii komórkowej bez pozwolenia na budowę
Elektrownie wiatrowe w miejscowym planie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien wyraźnie rozgraniczać tereny przeznaczone pod budowę siłowni wiatrowych, choć ich lokalizacja nie musi mieć charakteru punktowego.
Elektrownie wiatrowe w miejscowym planie
Opcja opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT
Strony danej transakcji nieruchomościowej mają prawo w pewnych sytuacjach skorzystać z możliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Choć rozwiązanie to jest często korzystne dla obu kontrahentów (nabywcy daje możliwość odliczenia podatku, a zbywcę chroni przed koniecznością skorygowania już dokonanego odliczenia), trudno ocenić je pozytywnie z punktu widzenia całego systemu podatkowego i prawnego.
Opcja opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT
Legalizacja samowoli budowlanej
Rozbiórka obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego w ramach tzw. samowoli budowlanej nie jest regułą, lecz alternatywą wobec legalizacji budowy, która powinna znaleźć zastosowanie zawsze, jeśli tylko wybudowany obiekt pozostaje w zgodzie z ustaleniami planistycznymi oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Legalizacja samowoli budowlanej
Opodatkowanie świadczeń dodatkowych wobec najmu i dzierżawy nieruchomości
Właściwa kwalifikacja na gruncie podatku VAT tzw. świadczeń dodatkowych związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości (dostarczenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego wody, prądu, gazu, dokonywanie remontów, sprzątanie itp.) budzi wiele wątpliwości. Towarzyszy im niejednolitość orzecznictwa.
Opodatkowanie świadczeń dodatkowych wobec najmu i dzierżawy nieruchomości
Przesłanki i sposoby ustanawiania odrębnej własności lokali
Definicja lokalu zawarta w ustawie o własności lokali, niezależenie od jego charakteru i przeznaczenia (mieszkalny, użytkowy itp.), jako podstawowe i zarazem jedyne kryterium wyodrębnienia nieruchomości lokalowej wskazuje jej samodzielność. Przepisy nie ustanawiają innych przesłanek, w szczególności dotyczących sposobu korzystania z pomieszczeń, ich rozmiarów czy liczby lokali w budynku.
Przesłanki i sposoby ustanawiania odrębnej własności lokali
Pomieszczenia pomocnicze a przynależne
Zaklasyfikowanie danego pomieszczenia jako „przynależnego” lub „pomocniczego” rodzi istotne konsekwencje, zwłaszcza cywilnoprawne. Pomieszczenie przynależne (w przeciwieństwie do pomocniczego) może być bowiem oddzielone od lokalu zarówno fizycznie, jak i prawnie, dzięki czemu istnieje możliwość jego zbycia lub włączenia do nieruchomości wspólnej. Niestety orzecznictwo nie jest w tym zakresie jednolite.
Pomieszczenia pomocnicze a przynależne
Nabywanie przyległych nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe a roszczenia reprywatyzacyjne
Pieniężne rekompensaty dla byłych właścicieli „dekretowych” pomogłyby w wielu przypadkach usunąć przeszkodę do nabycia przez wspólnoty mieszkaniowe przyległych działek gruntu w celu poprawy warunków zagospodarowania własnych nieruchomości.
Nabywanie przyległych nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe a roszczenia reprywatyzacyjne
Konsekwencje podatkowe oddania zabudowanego gruntu w użytkowanie wieczyste
Status podatkowy budynków, budowli lub lokali znajdujących się na gruncie nie ma znaczenia z puntu widzenia zasad opodatkowania opłat pobieranych w związku z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. Opłaty te zawsze są objęte stawką podstawową niezależnie od sposobu opodatkowania obiektów budowlanych.
Konsekwencje podatkowe oddania zabudowanego gruntu w użytkowanie wieczyste
Nieruchomości: w obrocie nie brak fikcji
Przy sprzedaży gruntu na rzecz dzierżawcy, który go wcześniej zabudował, przyjmuje się do celów VAT, że budynki nie istnieją, a grunt ma być dopiero zabudowany.
Nieruchomości: w obrocie nie brak fikcji
Roszczenia reprywatyzacyjne przedwojennych spółek handlowych
W związku z licznymi uchybieniami popełnianymi w trakcie postępowań nacjonalizacyjnych przedwojenne spółki handlowe mogą obecnie domagać się zwrotu bezpodstawnie przejętego majątku lub wypłaty należytego odszkodowania.
Roszczenia reprywatyzacyjne przedwojennych spółek handlowych
Nie tylko Giesche
Status prawny osób dysponujących przedwojennymi dokumentami akcji na okaziciela pozostaje 
nierozstrzygnięty.
Nie tylko Giesche