dr Hanna Drynkorn | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Hanna Drynkorn

Umowy w sprawie zamówień publicznych według nowej koncepcji: zdecydowany krok w stronę zrównoważenia pozycji stron
Specyfika zamówień publicznych nie stoi na przeszkodzie zrównoważonemu podziałowi ryzyk między stronami. Do tej pory nie udało się tego osiągnąć pomimo wielu starań różnych środowisk. Twórcy koncepcji nowego prawa zamówień publicznych zauważają jednak problemy związane z nierównymi szansami stron i proponują zmiany.
Umowy w sprawie zamówień publicznych według nowej koncepcji: zdecydowany krok w stronę zrównoważenia pozycji stron
FIDIC: Zgłoszenie roszczenia nie musi zapowiadać sporu
Zgłoszenie roszczenia nie jest przejawem negatywnego nastawienia do drugiej strony kontraktu. Wyraźne rozgraniczenie procedury rozstrzygania roszczeń od rozwiązywania sporów to jeden z podstawowych postulatów realizowanych w Nowych Warunkach Kontraktowych FIDIC opublikowanych w grudniu 2017 r.
FIDIC: Zgłoszenie roszczenia nie musi zapowiadać sporu
Rozstrzygnięcia inżyniera według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)
5 grudnia 2017 r. podczas International FIDIC Users’ Conference w Londynie opublikowano nową edycję warunków kontraktowych FIDIC. Nowe rozwiązania zostały przewidziane między innymi w odniesieniu do zgłaszania roszczeń oraz procedury ich rozpatrywania przez inżyniera.
Rozstrzygnięcia inżyniera według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)
Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu a zatrzymanie wadium
Dotychczas interpretacja przesłanek zatrzymania wadium rodziła w praktyce duże rozbieżności. Niedawna uchwała SN najprawdopodobniej ujednolici postępowanie zamawiających w tej kwestii. Sama uchwała jednak w swoim uzasadnieniu dopuszcza również wyjątki od obowiązku zatrzymania wadium, nawet w przypadku złożenia dokumentów niepotwierdzających spełnienie wymagań przetargu.
Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu a zatrzymanie wadium
Wyjaśnienia wykonawcy a zatrzymanie wadium
Interpretacja przepisu dotyczącego możliwości zatrzymania wadium nie jest jednoznaczna. W doktrynie i orzecznictwie ukształtowały się dwa poglądy co do tego, w jakich sytuacjach zamawiający może skorzystać z tej sankcji.
Wyjaśnienia wykonawcy a zatrzymanie wadium
Składanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji
Wykonawcy najpierw wstępnie oświadczają, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a dopiero na późniejszym etapie składają dokumenty na potwierdzenie tych okoliczności. Zasada ta dotyczy wszystkich trybów postępowania. Jednocześnie ustawa przewiduje od niej wyjątki.
Składanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji
Prezydent podpisał nową ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 21 października 2016 r. została podpisana przez Prezydenta RP, a najpóźniejszy termin publikacji ogłoszenia to 29 listopada br. Ustawa wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia, zatem najpóźniej w połowie grudnia.
Prezydent podpisał nową ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Podwykonawstwo – nowe uprawnienia i obowiązki zamawiających
Nowe regulacje wprowadzone lipcową nowelizacją Prawa zamówień publicznych zwiększają kontrolę zamawiającego nad tym, kto faktycznie wykonuje zamówienie. Poza wprowadzeniem dodatkowych obowiązków wykonawców mogą one ograniczyć krąg potencjalnych podwykonawców, których tak jak wykonawców będą obowiązywać przesłanki wykluczenia z postępowania.
Podwykonawstwo – nowe uprawnienia i obowiązki zamawiających
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ogłoszona – większość nowych przepisów wejdzie w życie 28 lipca!
13 lipca w Dzienniku Urzędowym ogłoszono długo oczekiwaną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych implementującą dyrektywy europejskie. Większość nowych regulacji wejdzie w życie po upływie 14-dniowego vacatio legis, czyli 28 lipca. Niektóre zmiany jednak odroczono z uwagi na konieczność przygotowania się do nich. Pewne kwestie natomiast pozostają w reżimie dotychczasowych przepisów.
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ogłoszona – większość nowych przepisów wejdzie w życie 28 lipca!
Stan prac legislacyjnych nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych
Termin implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz 2014/25/UE minął 18 kwietnia br. Wdrożenie dyrektyw we wskazanym terminie jest obowiązkiem każdego z państw Unii Europejskiej. Tymczasem wciąż trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma wprowadzać do polskiego porządku prawnego regulacje ustanowione na poziomie europejskim.
Stan prac legislacyjnych nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych
Nowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych rozszerza katalog, wprowadzając nieznane wcześniej prawu polskiemu przesłanki wykluczania wykonawców. Jednocześnie jednak wyraźnie odchodzi od dotychczasowego restrykcyjnego podejścia do wykluczania wykonawców. Nowymi rozwiązaniami są procedura sanacyjna oraz nadanie niektórym przesłankom charakteru fakultatywnego.
Nowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Warunki udostępniania zasobów muszą uwzględniać przedmiot i cele danego zamówienia
Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych, mimo że wprowadza pewne zmiany w zakresie zasad uczestnictwa podmiotów trzecich w wykonaniu zamówienia, nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości dotychczasowej praktyki. W odniesieniu do niektórych z nich przydatne więc będą wskazówki z niedawnego wyroku TSUE.
Warunki udostępniania zasobów muszą uwzględniać przedmiot i cele danego zamówienia