dr Hanna Drynkorn | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Hanna Drynkorn

Dwuinstancyjność postępowania odwoławczego w sprawie zamówienia publicznego coraz bardziej realna
Sąd Najwyższy wydał niedawno przełomową uchwałę stanowiącą o dopuszczalności skargi do sądu odnośnie do zarzutów oddalonych w uzasadnieniu wyroku KIO, ale niewspomnianych w jego sentencji. Dzięki tej uchwale wykonawcy odzyskują konstytucyjne prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy oraz szansę na wnikliwszą – bo dwukrotną – kontrolę czynności zamawiającego.
Dwuinstancyjność postępowania odwoławczego w sprawie zamówienia publicznego coraz bardziej realna
Jak realnie udostępnić zdolność ekonomiczną?
Specyfika zasobów pozwalających na wykazanie się wymaganą w postępowaniu zdolnością ekonomiczną powoduje wątpliwości co do dopuszczalnych form ich realnego udostępnienia. Na podstawie najświeższego orzecznictwa okazuje się jednak, że sposobów na prawidłowe posługiwanie się zdolnością ekonomiczną innego podmiotu jest wiele.
Jak realnie udostępnić zdolność ekonomiczną?
Regulacje FIDIC w zakresie odpowiedzialności za wady wymagają dostosowania do prawa polskiego
Środowisko budowlane często podnosi słuszny postulat, żeby modyfikacje ogólnych warunków FIDIC ograniczyć do niezbędnych kwestii. Jedną z nich są zasady odpowiedzialności wykonawcy za wady obiektu. Brak ich uregulowania w warunkach szczególnych może prowadzić do sporów.
Regulacje FIDIC w zakresie odpowiedzialności za wady wymagają dostosowania do prawa polskiego
FIDIC: Kiedy wykonawca może otrzymać wynagrodzenie wyższe niż ustalone w kontrakcie?
Przy skomplikowanych przedsięwzięciach budowlanych kwota, jaką zamawiający musi zapłacić wykonawcy w ramach finalnych rozliczeń, często jest odmienna od pierwotnie ustalonej. Decydujące znaczenie dla ostatecznych rozliczeń będzie miał rozkład ryzyk pomiędzy stronami umowy.
FIDIC: Kiedy wykonawca może otrzymać wynagrodzenie wyższe niż ustalone w kontrakcie?
Jeden podmiot w roli podwykonawcy i wykonawcy tego samego zamówienia publicznego?
Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie zakazuje, by jeden podmiot brał udział w tym samym postępowaniu zarówno w charakterze wykonawcy, jak i podwykonawcy innego oferenta. W pewnych okolicznościach może to jednak zostać uznane za niedozwolone i skutkować odrzuceniem oferty.
Jeden podmiot w roli podwykonawcy i wykonawcy tego samego zamówienia publicznego?
FIDIC: Czy Inżynier jest pełnomocnikiem zamawiającego?
Zadaniem Inżyniera jest podejmowanie niezbędnych działań, aby kontrakt został wykonany w sposób prawidłowy i terminowo. Jednak nie wszystkie czynności Inżyniera będą wywoływały skutki w sferze praw i obowiązków samego zamawiającego.
FIDIC: Czy Inżynier jest pełnomocnikiem zamawiającego?
FIDIC: inżynier kontraktu musi być bezstronny
Właściwe sprawowanie funkcji inżyniera jest kluczowe dla powodzenia każdej inwestycji. Zakres obowiązków inżyniera oraz wymagane od niego bezstronne podejście do problemów pojawiających się na budowie są także oceniane przez każdą ze stron kontraktu w świetle przysługujących jej roszczeń.
FIDIC: inżynier kontraktu musi być bezstronny
Koncepcje rynku mocy w Polsce
Utworzenie w Polsce rynku mocy funkcjonującego obok rynku energii mogłoby doprowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obecnie rozważa się kilka koncepcji tego rynku w Polsce.
Koncepcje rynku mocy w Polsce
Modele rynku mocy w Unii Europejskiej
Przed wprowadzeniem rynku mocy w Polsce trzeba wypracować model dostosowany do krajowych realiów rynku energetycznego, a także do obowiązujących regulacji. Jak w wielu innych dziedzinach podstawą do opracowania najbardziej adekwatnej koncepcji mogą być doświadczenia innych państw.
Modele rynku mocy w Unii Europejskiej
Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy
Utworzenie w Polsce rynku mocy funkcjonującego obok rynku energii mogłoby doprowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Koncepcja ta nie jest jednak znana polskiemu prawu energetycznemu, a jej ramy prawne wyznaczają regulacje unijne.
Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy
Podwykonawstwo a udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego
Samodzielne wykonanie skomplikowanego zamówienia przez jednego przedsiębiorcę nie jest zazwyczaj możliwe. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu można zaangażować podwykonawcę lub powołać się na zasoby podmiotu trzeciego.
Podwykonawstwo a udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego
Zwrotu wadium należy dochodzić przed sądem cywilnym
Sąd Najwyższy orzekł, że sprawy o zwrot wadium należą do kognicji sądów cywilnych, ostatecznie rozstrzygając wątpliwości co do tego, z jakiego środka prawnego powinien skorzystać wykonawca w celu odzyskania wadium zatrzymanego przez zamawiającego.
Zwrotu wadium należy dochodzić przed sądem cywilnym