Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych

Zakończyły się prace nad dyrektywą w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach1 . Zmiany mają poprawić przejrzystość informacji przekazywanych przez spółki giełdowe.

Analizy wykonane przez Komisję Europejską w zakresie funkcjonowania przepisów dyrektywy pokazały, że większość inwestorów ocenia ten segment rynku kapitałowego pozytywnie. Zauważono jednak pewne niedociągnięcia, które należało dopracować. Po raz kolejny okazało się, że uczestnicy rynku oczekują szerokiego dostępu do informacji, ale też odbiurokratyzowania procedur oraz zniesienia tych obowiązków, których wypełnianie jest kłopotliwe, a w praktyce przynosi niewiele pożytku.

Podstawowe zmiany to:

  • zniesienie obowiązku publikowania raportów kwartalnych – spółki giełdowe będą mogły nadal je publikować, jeżeli takie zapotrzebowanie zgłoszą ich inwestorzy;
  • rozszerzenie obowiązków informacyjnych o obowiązki informowania o nabyciu instrumentów finansowych, z których nie przysługuje prawo głosu lub prawo do nabycia akcji, ale które dają ich posiadaczowi podobny co akcje wpływ na sytuację spółki;
  • skonsolidowanie obowiązku informowania o posiadanych akcjach i o innych instrumentach finansowych – dotychczas państwa członkowskie nakładały na inwestorów dodatkowe, zróżnicowane wymogi, przez co niemożliwe było dokonywanie „zbiorczych” zawiadomień. Teraz inwestor będzie mógł przedstawić kompleksowe zestawienie prezentujące, oddzielnie, liczbę głosów posiadanych z tytułu akcji, z tytułu innych instrumentów, jak również liczbę posiadanych instrumentów, które dają podobny gospodarczy wpływ na spółkę;
  • wprowadzenie przepisów pozwalających ustalić unijne państwo macierzyste emitenta spoza UE, który pomimo istniejącego obowiązku nie dokonał wyboru państwa macierzystego we właściwym terminie.

Ponadto zmiany wprowadzają wprost nową kategorię obowiązków informacyjnych. Chodzi tu o postulowany od jakiegoś czasu obowiązek informowania przez spółki sektora wydobywczego (przemysł naftowy, gazowy i górniczy) o płatnościach, jakich takie spółki dokonują na rzecz władz państw, w których prowadzą wydobycie.

Część tego typu informacji była już wcześniej ujawniania w wyniku obowiązku publikowania sprawozdań finansowych przez spółki, jednak nowe przepisy dyrektywy mają rozciągnąć ten obowiązek na sytuacje, w których sprawozdanie finansowe nie musiało wprost wykazywać takich płatności.

Termin na implementację przez państwa członkowskie do porządku krajowego zmian dyrektywy upływa w ciągu 24 miesięcy od daty ich wejścia w życie, czyli pod koniec listopada 2015 roku.

Jakub Koziński, Danuta Pajewska, Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy

____________________________

1 Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE