Zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz praw udziałowych (udziałów lub akcji) w polskich spółkach będących właścicielami nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga uzyskania zezwolenia.

Organem właściwym w sprawach uregulowanych w tej ustawie jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Rodzaje transakcji, w których wymagane jest zezwolenie MSWiA

W przypadku transakcji, której przedmiotem jest:

 • nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Polski, a także każda inna czynność prawna dotycząca udziałów lub akcji, jeżeli nabywana spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terytorium Polski oraz:
 • w wyniku transakcji spółka stanie się spółką kontrolowaną, lub
 • spółka jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki; oraz
  • bezpośrednie nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terytorium Polski:
  • w ramach nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, lub
  • w drodze sukcesji uniwersalnej w związku z podziałem lub łączeniem spółek handlowych;

konieczne jest, co do zasady, uzyskanie zezwolenia MSWiA.

W rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców cudzoziemcem jest:

 • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
 • osoba prawna mająca siedzibę za granicą,
 • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wskazanych powyżej, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,
 • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Polski, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione powyżej.

Nabycie przez cudzoziemca praw udziałowych wbrew przepisom ustawy jest nieważne.

Brak obowiązku uzyskania zezwolenia

Obowiązek uzyskania zezwolenia tak na nabycie nieruchomości, jak i udziałów nie dotyczy cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami:

 • państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz
 • Konfederacji Szwajcarskiej.

1 maja 2016 r. upłynął okres, w którym cudzoziemcy z tych krajów musieli uzyskiwać zgodę na nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych, jednak przy nabywaniu takich nieruchomości także i oni podlegają wprowadzonym od 30 kwietnia 2016 r. ogólnym ograniczeniom związanym z ustalonym prawem pierwokupu.