Uwolnienie cen gazu dla sektora hurtowego w Polsce | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Uwolnienie cen gazu dla sektora hurtowego w Polsce

19 lutego 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał komunikat w sprawie zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym.

W związku z ogłoszonym komunikatem przedsiębiorstwa energetyczne, które posiadają koncesję na obrót gazem ziemnym, po uzyskaniu stosownego zwolnienia nie będą zobowiązane występować o zatwierdzenie taryf do Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązek przedkładania do zatwierdzania taryf wynika z regulacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348). Zgodnie z art. 47 tej ustawy przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych (…), które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Jednakże, jak stanowi art. 49 tej samej ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono w warunkach konkurencji.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mając na względzie efekty dotychczasowych działań na rzecz wprowadzenia mechanizmów konkurencyjnych na rynku gazu ziemnego, stwierdził, że segment hurtowego obrotu gazem ziemnym spełnia przesłanki do uznania go za rynek konkurencyjny. Dlatego, jak podał URE w komunikacie, „utrzymywanie obowiązku zatwierdzania taryf dla tego segmentu mogłoby ograniczać dalszy wzrost płynności rynku hurtowego”.

Decyzje zwalniające z obecnych taryf dla przedsiębiorstw obracających gazem hurtowo będą wydawane dla poszczególnych przedsiębiorstw indywidualnie.

Jednocześnie, jak stwierdził Prezes URE, zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia nie będzie odnosić się do przedsiębiorstw posiadających już zatwierdzoną taryfę.

Po upływie okresu obowiązywania posiadanej taryfy przedsiębiorstwo (po uzyskaniu wcześniejszego zwolnienia) nie będzie zobligowane przedkładać do zatwierdzenia kolejnej, ustalonej przez siebie taryfy na sprzedaż do segmentu hurtowego.

Zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf nie będzie dotyczyć przedsiębiorców sprzedających gaz ziemny dla odbiorców przemysłowych.

Radosław Wasiak, Karol Czuryszkiewicz, Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy