Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym

Fakt, że sporny grunt jest w trwałym zarządzie Kancelarii Sejmu, nie oznacza, że ma ona interes prawny i status strony w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego tego gruntu na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości.

Wyrokiem z dnia 22 lipca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na skutek skargi złożonej w imieniu klientów kancelarii uchylił w całości decyzję wojewody mazowieckiego uchylającą decyzję prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Wiejskiej (w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej) na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości, rodziny L. W konsekwencji decyzja w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego ponownie jest w obrocie prawnym.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, powołując się na utrwaloną wykładnię art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie „interesu prawnego”, wskazał, że organ administracji powinien ponownie zbadać, czy Kancelaria Sejmu posiada interes prawny, a w konsekwencji czy posiada status strony w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości. Kancelarii Sejmu nie przysługuje bowiem żadne prawo rzeczowe do nieruchomości, a jedynie trwały zarząd nad nieruchomością w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Trwały zarząd nie nadaje jednak statusu strony w każdym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości objętej tym prawem. Podmiot występujący o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony obowiązany jest wykazać interes prawny rozumiany jako przepis prawa materialnego, z którego wywodzi swoje uprawnienie. Podmiot, który nie wykaże interesu prawnego, nie może być stroną postępowania i nie korzysta z prawa do zaskarżenia decyzji administracyjnej.
O zwrot przedmiotowej nieruchomości ubiegają się od początku lat 90. ubiegłego wieku spadkobiercy po dotychczasowych właścicielach nieruchomości, którzy utracili prawa do gruntu na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Grunt obecnie jest własnością Skarbu Państwa, a zarazem jest w trwałym zarządzie Kancelarii Sejmu i wykorzystywany jest jako parking dla pracowników Kancelarii Sejmu. Kancelaria Sejmu pomimo roszczeń dotychczasowych właścicieli planowała i w dalszym ciągu planuje wybudowanie na przedmiotowej nieruchomości nowego gmachu Sejmu z przeznaczeniem na biura dla urzędników Sejmu.
Wyrok WSA jest nieprawomocny.