Prawo konkurencji | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Prawo konkurencji

Sprawy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji rozpatrywane są przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w trybie administracyjnym. Od decyzji Prezesa UOKiK przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Złożenie odwołania uruchamia postępowanie odwoławcze, które toczy się według reguł postępowania cywilnego.

Przez sądy powszechne rozstrzygane są m.in. spory dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, a także spory z zakresu egzekwowania prawa konkurencji na drodze cywilnoprawnej (private enforcement).

Postępowania administracyjne prowadzone przez Prezesa UOKiK toczą się na podstawie przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zaś w zakresie w niej nieuregulowanym – na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego (postępowanie dowodowe) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowania przed sądami powszechnymi prowadzone są zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie postępowania cywilnego.