Infrastruktura | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Infrastruktura

Projekty infrastrukturalne to przede wszystkim inwestycje w sektorze transportu, a więc rozwój sieci autostrad, linii kolejowych, transportu wodnego i lotniczego. Pod tym pojęciem kryją się jednak również inwestycje związane z budową systemów łączności, infrastruktury energetycznej, w tym między innymi elektrowni wiatrowych, ale również oczyszczalni ścieków i utylizacji odpadów, instalacji zapewniających zaopatrzenie w wodę, prąd, gaz, budynków użyteczności publicznej czy też radiowych systemów nawigacyjnych. Wymienione rodzaje inwestycji infrastrukturalnych nie wyczerpują wszystkich możliwych projektów. Infrastruktura może bowiem stwarzać warunki przepływu dóbr, energii, osób, zaspokajać popyt na usługi, kształtować więź społeczną, ekonomiczną i informacyjną, podnosić poziom atrakcyjności danego regionu, a nawet stymulować jego rozwój gospodarczy.

W związku z powyższym nie sposób jednoznacznie określić trybu postępowania w przypadku realizacji projektu infrastrukturalnego, ponieważ sposób jego realizacji jest każdorazowo uzależniony od specyfiki danego przedsięwzięcia.

Wymienione inwestycje łączy fakt, że wymagają one wysokich nakładów inwestycyjnych oraz że ich realizacja obliczona jest na wiele lat. Budowa autostrady może wprawdzie trwać stosunkowo krótko, ale eksploatacja tej inwestycji zakładająca zwrot poczynionych nakładów, np. w postaci opłat za korzystanie z autostrady, rysuje się już w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym. Podobnie jest z innymi projektami infrastrukturalnymi. Dlatego tak istotny w procesie realizacji przedsięwzięcia jest właściwy wybór metody jego finansowania, który determinuje dalszy sposób postępowania. Realizacja przedsięwzięcia może bowiem nastąpić z wykorzystaniem tradycyjnych metod finansowania, jak również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy też umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Przy realizacji projektu infrastrukturalnego z reguły istotny jest aspekt administracyjny i środowiskowy, a więc konieczność uzyskania zgód, pozwoleń, zezwoleń, decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych. Dlatego niezwykle ważne jest zdefiniowanie wszelkich ryzyk przedsięwzięcia i zastosowanie instrumentów, które je minimalizują lub przynajmniej ograniczają.