Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości

28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, istotnie wpływająca na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Do Prawa budowlanego bezpośrednio odwołuje się bowiem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z dotychczasową definicją przez obiekt budowlany należało rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. Do tej pory opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegały więc wyłącznie urządzenia budowlane nie będące częścią budynku lub budowli, tj. urządzenia znajdujące się na zewnątrz tych obiektów (np. urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków). Z kolei urządzenia i instalacje znajdujące się wewnątrz budynku nie podlegały odrębnemu od budynku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Natomiast od 28 czerwca 2015 r. za obiekt budowlany należy uznać budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. W konsekwencji od wskazanej daty obowiązują następujące zmiany:

  • z definicji obiektu budowlanego wyłączono urządzenia techniczne,
  • z definicji obiektu budowlanego wyłączono instalacje, które nie zapewniają możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • w przypadku budowli zrezygnowano z przesłanki całości techniczno-użytkowej budowli tworzonej z instalacjami i urządzeniami na rzecz przesłanki zapewnienia przez instalacje możliwości użytkowania budowli zgodnie z jej przeznaczeniem.

W związku z tym, w świetle nowej definicji, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jako urządzenia budowlane tylko te urządzenia budowlane, które nie stanowią części budynku lub budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, tj. tylko urządzenia budowlane znajdujące się na zewnątrz budynków. Ponieważ urządzenia budowlane ani instalacje nie stanowią części budynków lub budowli, potencjalnie od 28 czerwca br. za podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości mogą być zatem uznawane również te z nich, które znajdują się wewnątrz budynków lub budowli, np. instalacje produkcyjne, instalacje wodociągowe, okablowanie, transformatory, nowoczesne linie technologiczne, specjalistyczne zbiorniki, piece i kotły przemysłowe, komputery do obsługi sieci technicznej. Nowe przepisy mogą bowiem prowadzić do konkluzji, że ww. urządzenia oraz instalacje stanowią odrębne budowle. Byłoby to szczególnie niekorzystne dla właścicieli i posiadaczy majątków przemysłowych.

Joanna Prokurat, praktyka podatkowa kancelarii Wardyński i Wspólnicy