Nowe regulacje dotyczące pojęcia przesyłu w gazie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowe regulacje dotyczące pojęcia przesyłu w gazie

Dzięki nowej definicji przesyłu niektóre gazociągi wysokociśnieniowe zostaną uznane za gazociągi dystrybucyjne, których nie dotyczą restrykcyjne regulacje.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73 z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z dnia 14 sierpnia 2008 r.), która powinna być wdrożona do krajowego porządku prawnego do 3 marca 2011 r., wprowadza nowe rozwiązania prawne dotyczące pojęcia przesyłu.
Dotychczasowa definicja zawarta w art. 2(3) dyrektywy 2003/55 głosiła, że przesył oznacza transport gazu ziemnego siecią gazociągów wysokociśnieniowych z wyłączeniem sieci gazociągów kopalnianych w celu dostarczenia go odbiorcom, ale nie oznacza dostaw. Taka definicja została implementowana do prawa krajowego, tj. ustawy Prawo energetyczne.
Zgodnie z nowym brzmieniem przesył oznacza transport gazu ziemnego poprzez sieć, składającą się głównie z gazociągów wysokociśnieniowych, inną niż sieć gazociągów kopalnianych i inną niż część wysokociśnieniowych gazociągów używanych głównie w ramach dystrybucji lokalnej gazu ziemnego, w celu dostarczenia go odbiorcom, ale nie obejmuje dostaw. Wyłączona z pojęcia przesyłu została więc taka sieć gazociągów wysokociśnieniowych, która używana będzie głównie w ramach dystrybucji lokalnej gazu ziemnego.
Wyłączenie to oznacza, że gazociągi takie będą uznane za gazociągi dystrybucyjne. Tym samym nie będą miały do nich zastosowania restrykcyjne regulacje zawarte w dyrektywie 2009/73 dotyczące rozdziału właścicielskiego systemów przesyłowych i operatorów systemów przesyłowych. Dodatkowo z uwagi na przepisy art. 9(k) i 9(h) ustawy Prawo energetyczne nakazujące, aby na terytorium Polski działał tylko jeden operator systemu przesyłowego, który jest spółką ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, tego rodzaju zmiana wpłynąć może na większe zainteresowanie uznawaniem danych gazociągów wysokociśnieniowych za gazociągi dystrybucyjne, w stosunku do których takie ograniczenie nie występuje. Jedynym ograniczeniem jest cel, czyli dystrybucja lokalna. Należy tu zwrócić uwagę, że nastąpiło pewnego rodzaju ograniczenie w stosunku do pojęcia dystrybucji, które oprócz dystrybucji lokalnej obejmuje również dystrybucję regionalną. Może to wpłynąć na większe zainteresowanie budową i eksploatacją gazociągów o charakterze transgranicznym (tzw. interkonektorów).
dr Robert Zajdler