Nowe przepisy dotyczące energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowe przepisy dotyczące energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych

Z początkiem 2013 roku wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Zwiększy ono udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Nowe rozporządzenie zakłada zwiększenie obowiązku w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł energii w roku 2013 do poziomu 12% i coroczny wzrost w kolejnych latach o jeden punkt procentowy (w 2021 roku udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej będzie wynosić 20%).

Obecny system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii jest oparty na zasadzie posiadania odpowiedniej ilości świadectw jej pochodzenia – tzw. zielonych certyfikatów potwierdzających, że energia powstała ze źródeł odnawialnych. Zielone certyfikaty można nabyć na rynku albo samodzielnie uzyskać, produkując energię z odnawialnych źródeł energii. Kwota, za którą można nabyć zielone certyfikaty, stanowi wsparcie dla przedsiębiorców produkujących energię ze źródeł odnawialnych.

W naszej ocenie zmiana przepisów dotycząca zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i ciepła wpłynie na wzrost cen rynkowych zielonych certyfikatów.

Z finansowego systemu wsparcia zostanie wyłączona biomasa leśna pochodząca z drewna pełnowartościowego. Przepisy rozporządzenia uniemożliwią wykorzystanie drewna o określonych parametrach.

Wyłączenie nie dotyczy uprawy roślin energetycznych – plantacji zakładanych w celu wykorzystania pochodzącej z nich biomasy w procesie wytwarzania energii (np. topola, wierzba energetyczna). Nowe przepisy będą zatem bardziej korzystne dla przedsiębiorców uprawiających rośliny energetyczne i zagwarantują im większe zyski z upraw.

Nowe rozwiązania dopuszczają również produkcję energii z odpadów lub pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty leśne w miejscu ich powstania, bez konieczności stosowania wymaganego udziału tzw. biomasy agro.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii zostało podpisane w 18 października 2012 roku przez Ministra Gospodarki.

Przepisy nowego rozporządzenia wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku.

Karol Czuryszkiewicz, Weronika Pelc, Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy