Elektroniczny Dziennik Budowy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Elektroniczny Dziennik Budowy

Wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy jest kolejnym etapem rozwoju cyfryzacji procesu budowlanego.

Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego, tj. ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, od 27 stycznia 2023 r. dziennik budowy może być prowadzony w także formie elektronicznej w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB).

Zgodnie z nowelizacją dziennik budowy należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia, natomiast dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Dotychczas dziennik budowy był definiowany jako urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót. Nowelizacja doprecyzowuje, że dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, ale mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.

Obecnie dziennik budowy można prowadzić w formie papierowej albo w formie elektronicznej. Przy czym dziennik budowy w formie papierowej będzie wydawany tylko do 31 grudnia 2029 r., po tej dacie dziennik budowy będzie wydawany jedynie w formie elektronicznej.

Organem właściwym do wydania dziennika budowy pozostaje organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego (w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4 Prawa budowlanego, lub decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego). Natomiast elektroniczny dziennik budowy jest wydawany za pośrednictwem systemu Elektroniczny dziennik Budowy, który jest dostępny pod adresem: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl.

Organ właściwy do wydania dziennika budowy wyda inwestorowi dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym wykonalna stała się decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, decyzja o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4 Prawa budowlanego, lub decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego, albo inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

Wydanie dziennika budowy prowadzonego w formie papierowej nastąpi jak dotychczas poprzez ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy, natomiast wydanie dziennika budowy prowadzonego w formie elektronicznej nastąpi poprzez zapewnienie dostępu do dziennika w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy.

Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej. Natomiast ten mechanizm nie działa w drugą stronę – dziennik budowy prowadzony w formie elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej.

Jeśli dziennik jest prowadzony w formie elektronicznej, a następnie została wydana decyzja o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego, albo praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, organ właściwy do wydania dziennika budowy zapewni nowemu inwestorowi dostęp do dziennika w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy oraz pozbawi dotychczasowego inwestora dostępu do dziennika w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o przeniesieniu stała się wykonalna.

Elektroniczny dziennik budowy ma przede wszystkim ułatwić współpracę i zwiększyć efektywność pracy uczestników procesu budowlanego, a także przyspieszyć administracyjne procedury procesu budowlanego.

W naszej ocenie umożliwienie inwestorom prowadzenia dziennika w formie elektronicznej to krok w dobrym kierunku, zwłaszcza że z aplikacji można korzystać i na komputerze, i na smartfonie, co pozwala łatwo dokonywać wpisów, a także weryfikować i filtrować dokonane wpisy. Oczywiście ostateczna ocena skutków nowelizacji będzie możliwa po przetestowaniu działania EDB.

Karolina Dawidczyk-Bełc, adwokat, praktyka nieruchomości kancelarii Wardyński i Wspólnicy