bankowość i finansowanie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

bankowość i finansowanie

Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe a dokumentacja finansowania
Z początkiem 2016 roku wejdą w życie bardzo istotne zmiany do prawa upadłościowego, a także zupełnie nowe prawo restrukturyzacyjne. Te nowe regulacje mają znaczenie nie tylko dla podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych upadłością i ich wierzycieli, ale również dla podmiotów udzielających i poszukujących finansowania. Wpływają bowiem na ich prawa i przygotowywaną dokumentację finansowania.
Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe a dokumentacja finansowania
Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie a upadłość (likwidacyjna) zbywcy wierzytelności
Brak jasnych regulacji dotyczących losów praw przelanych na zabezpieczenie w razie upadłości obejmującej likwidację majątku przelewającego budzi w praktyce wiele wątpliwości. Problem ten w szczególności dotyczy wierzytelności będących przedmiotem przelewu, które w chwili ogłoszenia upadłości jeszcze nie powstały.
Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie a upadłość (likwidacyjna) zbywcy wierzytelności
Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją – i co dalej?
Trybunał Konstytucyjny uznał, że bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) jest niezgodny z Konstytucją, gdyż narusza konstytucyjną zasadę równości. Zgodnie z tym wyrokiem odpowiednie przepisy Prawa bankowego – art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 – utracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. Wyrok ten ma fundamentalne znaczenie dla całego sektora bankowego i klientów banków.
Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją – i co dalej?
Nowe i planowane regulacje crowdfundingu inwestycyjnego
O nowych przepisach i interpretacjach, które w najbliższym czasie mogą wpłynąć na modele biznesowe crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego.
Nowe i planowane regulacje crowdfundingu inwestycyjnego
Ile wierzytelności można zabezpieczyć jednym zastawem finansowym?
Nie ma wątpliwości, że zastawem zwykłym można zabezpieczyć tylko jedną wierzytelność. W przypadku zastawu finansowego zdania są jednak podzielone.
Ile wierzytelności można zabezpieczyć jednym zastawem finansowym?
Przesłanki podlegające badaniu sądu w postępowaniu klauzulowym
Podstawową cechą postępowania klauzulowego jest szybkość. Dlatego sąd prowadzący takie postępowanie ocenia wyłącznie przesłanki formalne, a nie np. zasadność obowiązku zapłaty. Mimo to sądom zdarza się żądać od wierzycieli dokumentów uzupełniających wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Przesłanki podlegające badaniu sądu w postępowaniu klauzulowym
Prawna pozycja platformy crowdfundingowej
Prowadząc platformę crowdfundingową, należy wziąć pod uwagę bardzo wiele przepisów, w tym dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi, a także regulacje Prawa dewizowego i Prawa bankowego.
Prawna pozycja platformy crowdfundingowej
Ochrona interesów konsumenta wspierającego projekt crowdfundingowy
Do osób wspierających projekty crowdfundingowe znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw konsumentów m.in. w zakresie, w jakim reguluje ona umowy zawierane na odległość.
Ochrona interesów konsumenta wspierającego projekt crowdfundingowy
Obowiązki projektodawcy w finansowaniu społecznościowym
Na projektodawcy w projekcie crowdfundingowym ciążą obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem konsumenckim, a także obowiązki o charakterze cywilnoprawnym.
Obowiązki projektodawcy w finansowaniu społecznościowym
Podstawowe ryzyka prawne związane z crowdfundingiem
Z finansowaniem społecznościowym wiążą się zarówno ryzyka systemowe, jak i ryzyka dotyczące użytkowników platform crowdfundingowych.
Podstawowe ryzyka prawne związane z crowdfundingiem
Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i komu się tak naprawdę opłaca?
We wrześniu bieżącego roku Sejm uchwalił wyczekiwaną i jednocześnie kontrowersyjną ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa czeka jeszcze na akceptację Senatu oraz na podpis Prezydenta. Warto zastanowić się nad istotą tego nowego na polskim rynku finansowym produktu.
Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i komu się tak naprawdę opłaca?
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu
Crowdfunding jest innowacyjnym zjawiskiem gospodarczym, któremu nie towarzyszy obecnie kompleksowa regulacja prawna. W sferze cywilnoprawnej podmioty uczestniczące w crowdfundingu (projektodawcy, platformy oraz wspierający) korzystają zatem ze swobody umów (art. 353(1) k.c.).
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu