dr Maciej Kiełbowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Maciej Kiełbowski

Inicjowanie postępowania uchwałodawczego NSA
Choć formalnie kompetencję do wszczęcia postępowania uchwałodawczego Naczelnego Sądu Administracyjnego posiadają nieliczne podmioty (m.in. Prezes NSA, Prokurator Generalny czy Rzecznik Praw Obywatelskich), to jednak również inne jednostki (w szczególności strony postępowań sądowoadministracyjnych) mogą doprowadzić do wydania odpowiedniej uchwały przez NSA, korzystając z ich pośrednictwa.
Inicjowanie postępowania uchwałodawczego NSA
Szykuje się duża zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego
Po drugim czytaniu w Sejmie jest obecnie projekt dużej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która może wprowadzić sporo istotnych zmian w procedurze postępowania przed organami administracji.
Szykuje się duża zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego
Wykładnia wiąże od dnia jej podjęcia
Rozstrzygnięcia sądów najwyższych instancji są – zarówno od strony prawnej, jak i faktycznej – ważną wskazówką dotyczącą orzekania w poszczególnych sprawach. Niektórym takim orzeczeniom przysługuje też szersza moc wiążąca. Niedawna uchwała siedmiu sędziów NSA dodaje do tego nowy element – określa, od kiedy dokonana w niej wykładnia prawa jest wiążąca dla innych sądów.
Wykładnia wiąże od dnia jej podjęcia
Decyzja wydana w postępowaniu wznowieniowym może stanowić rażące naruszenie prawa
Co do zasady, tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego są niekonkurencyjne wobec siebie. Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał jednak niedawno, że poważne wadliwości decyzji wydanej w postępowaniu wznowieniowym mogą być zakwalifikowane jako rażące naruszenie prawa.
Decyzja wydana w postępowaniu wznowieniowym może stanowić rażące naruszenie prawa
Przedsiębiorca ma dziesięć lat na dochodzenie roszczeń z tytułu uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Roszczenia wynikające z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (a dla planów uchwalonych przez jej wejściem w życie – w art. 36 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), przedawniają się z upływem 10 lat od dnia wejścia w życie planu niezależnie od tego, czy występuje z nimi przedsiębiorca, czy osoba fizyczna – orzekł Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi kasacyjnej przygotowanej przez prawników kancelarii.
Przedsiębiorca ma dziesięć lat na dochodzenie roszczeń z tytułu uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko
W ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., przewidziano kilka zmian natury proceduralnej.
Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko
Doręczać czy nie doręczać, oto jest pytanie
Pytanie to dręczy strony i ich pełnomocników przy różnych okazjach i w różnych postępowaniach, przy wnoszeniu niektórych pism, których status nie jest jednoznaczny w świetle przepisów. Właśnie w tym zakresie NSA niedawno wypowiedział się, że nie ma obowiązku bezpośredniego doręczania drugiej stronie wniosku o przywrócenie terminu.
Doręczać czy nie doręczać, oto jest pytanie
Zażalenia nie można nie rozpoznać
Postępowanie zainicjowane wniesieniem zażalenia musi zakończyć się rozstrzygnięciem, w postępowaniu zażaleniowym nie ma zastosowania instytucja pozostawienia bez rozpoznania – przypomniał ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.
Zażalenia nie można nie rozpoznać
Pojawił się obszerny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego
5 lipca br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw, w tym Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Mając na uwadze obszerność projektu i ciekawe rozwiązania tam zaproponowane, warto śledzić dalsze jego losy.
Pojawił się obszerny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego
Prokurent może reprezentować spółkę w sądzie administracyjnym nawet w braku jej zarządu
Prokura samoistna, uprawniająca do jednoosobowego działania, nie wygasa wskutek odwołania całego zarządu. Tym samym nie ma przeszkód, aby spółka była w dalszym zakresie reprezentowana w postępowaniu sądowoadministracyjnym, i brak jest podstaw do zawieszenia tego postępowania.
Prokurent może reprezentować spółkę w sądzie administracyjnym nawet w braku jej zarządu
Data stempla innego operatora niż operator wyznaczony nie zachowuje terminu w sprawach sądowoadministracyjnych
Nadanie za pośrednictwem operatora pocztowego jest chyba najpopularniejszym sposobem złożenia pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Trzeba jednak z rozwagą wybrać operatora, u którego pismo jest nadawane – inaczej termin na jego wysłanie może zostać niezachowany.
Data stempla innego operatora niż operator wyznaczony nie zachowuje terminu w sprawach sądowoadministracyjnych
Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na nowych zasadach
Skarżąc decyzję lub inny akt do sądu administracyjnego, możemy wnioskować o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny. Sposób zastosowania tej możliwości zmienił się w wyniku nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku.
Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na nowych zasadach