dr Maciej Kiełbowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Maciej Kiełbowski

Pierwsze sprzeciwy ostatecznie rozstrzygnięte przez NSA
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., wprowadziła m.in. nowy środek zaskarżenia przed sądem administracyjnym, jakim jest sprzeciw. Po paru miesiącach obowiązywania tych regulacji możemy zapoznać się z pierwszymi rozstrzygnięciami Naczelnego Sądu Administracyjnego na ich podstawie.
Pierwsze sprzeciwy ostatecznie rozstrzygnięte przez NSA
Jasny wniosek, realny termin, zrozumiały język
W niedawnych orzeczeniach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przypomniał, że organy administracji publicznej w kontaktach ze stronami postępowania powinny posługiwać się zrozumiałym językiem i wyznaczać realne terminy na dokonanie poszczególnych czynności.
Jasny wniosek, realny termin, zrozumiały język
Zaskarżanie miejscowych planów
Przesłanek kwestionowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może być wiele – naruszenie procedury planistycznej, ograniczenie praw do gruntu niezgodnie z zasadą proporcjonalności, postawienie skarżącego w pozycji gorszej od właścicieli innych nieruchomości objętych planem itp. Praktyka orzecznicza dowodzi jednak, że jednym z najczęstszych powodów ich unieważniania jest niezgodność zapisów planu z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zaskarżanie miejscowych planów
Co zrobić, gdy należało wnieść sprzeciw, a wniesiono skargę
Problemem takim zajmował się kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny (II OZ 1326/17). Jego rozstrzygnięcie zasługuje na aprobatę, gdyż chroni prawa procesowe strony postępowania, wprowadzonej w błąd przez organ administracji.
Co zrobić, gdy należało wnieść sprzeciw, a wniesiono skargę
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wyklucza nadzwyczajnych postępowań administracyjnych
Tak wynika z niedawnej uchwały poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, która rozwiała dotychczasowe wątpliwości w tej kwestii. Uchwała ta może otwierać w niektórych sprawach nowe możliwości procesowe (II GPS 1/17).
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wyklucza nadzwyczajnych postępowań administracyjnych
Kiedy można wnieść ponaglenie i następnie skargę do sądu?
Ostatnia duża nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca br., wprowadziła nowy środek zwalczania bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania, jakim jest ponaglenie. Trzeba się tylko zastanowić, w jakich sprawach można je składać.
Kiedy można wnieść ponaglenie i następnie skargę do sądu?
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie fakultatywny
Wchodząca dzisiaj w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje także zmianę w zakresie skarżenia decyzji wydanych przez ministra albo samorządowe kolegium odwoławcze – od tej pory będzie można skarżyć je bezpośrednio do sądu administracyjnego.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie fakultatywny
Strona będzie mogła zrzec się odwołania
Kolejna istotna zmiana wynikająca z wchodzącej dzisiaj w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza nieznaną dotąd możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji.
Strona będzie mogła zrzec się odwołania
Czy zażalenie do sądu administracyjnego można złożyć w formie elektronicznej?
Dużo mówi się o elektronicznych środkach komunikacji w postępowaniach sądowych. W postępowaniu administracyjnym ich używanie jest możliwe. A jak ma się rzecz w postępowaniu przed sądem administracyjnym?
Czy zażalenie do sądu administracyjnego można złożyć w formie elektronicznej?
Zażalenie a ponaglenie, czyli narzędzia zwalczania opieszałości organów w postępowaniu administracyjnym
Dotychczas stronie postępowania administracyjnego przysługiwało prawo do złożenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie czy też na przewlekłe prowadzenie samego postępowania. Takie rozwiązanie wkrótce ulegnie znaczącej zmianie, gdyż wchodząca w życie w czerwcu nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego zakłada całkowitą rezygnację z tej instytucji, zastępując ją inną – ponagleniem.
Zażalenie a ponaglenie, czyli narzędzia zwalczania opieszałości organów w postępowaniu administracyjnym
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Administracja publiczna kojarzona bywa raczej z władczymi rozstrzygnięciami, których nie sposób zmienić inaczej niż przez ich zaskarżenie do sądu administracyjnego. Zmianie tego wizerunku i pewnemu zbliżeniu władzy wykonawczej państwa do obywateli służyć mają zaproponowane niedawno zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Sprzeciw – nowy środek w sądzie administracyjnym
Wchodząca niedługo w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza także pewne zmiany w innych ustawach, m.in. w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dodaje do niego nowy środek, z którym może wystąpić strona do sądu administracyjnego – sprzeciw.
Sprzeciw – nowy środek w sądzie administracyjnym