Aldona Leszczyńska-Mikulska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Aldona Leszczyńska-Mikulska

Ułatwienia w dostępie do rachunków spadkodawców
Z początkiem lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przewidująca znaczne ułatwienia w dostępie do tzw. rachunków nieaktywnych, także otwartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów.
Ułatwienia w dostępie do rachunków spadkodawców
Odkrywanie tajemnic rajów podatkowych
Prace w ramach OECD mające na celu poszerzenie wymiany informacji podatkowych zmierzają do włączenia do ogólnoświatowego trendu także tych jurysdykcji, które zwyczajowo określa się mianem rajów podatkowych czy też krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
Odkrywanie tajemnic rajów podatkowych
Automatyczna wymiana informacji o dochodach z pracy, wynagrodzeniach dyrektorów oraz dochodach z rent i emerytur
Państwa członkowskie Unii Europejskiej, w ślad za innymi państwami na świecie, intensyfikują prace nad poszerzeniem zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych, którą uznaje się za najefektywniejszą formę zwalczania zjawiska unikania opodatkowania.
Automatyczna wymiana informacji o dochodach z pracy, wynagrodzeniach dyrektorów oraz dochodach z rent i emerytur
Opodatkowanie sprzedaży odzyskanej nieruchomości
Dochód ze sprzedaży nieruchomości wywłaszczonej tzw. dekretem Bieruta może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Opodatkowanie sprzedaży odzyskanej nieruchomości
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa
Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy zwolnienie to dotyczy również odsetek ustawowych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu?
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa
Koszty podatkowe odziedziczenia zabytku
Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje specjalne zwolnienia dla osób dziedziczących zabytki, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków przewidzianego dla spadków odziedziczonych po osobach najbliższych. Jednak nie każdy spadkobierca wiekowej kamienicy, chippendale’a lub biedermeiera będzie zwolniony od podatku.
Koszty podatkowe odziedziczenia zabytku
Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) – nowa regulacja w polskim prawie podatkowym
Z początkiem stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Jedną z istotniejszych zmian jest opodatkowanie dochodu jednostek nazwanych zagranicznymi spółkami kontrolowanymi (ang. Controlled Foreign Companies, CFC)
Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) – nowa regulacja w polskim prawie podatkowym
PIT: nowe przepisy, stare problemy
Opodatkowanie od dochodu ze zbycia odziedziczonych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
PIT: nowe przepisy, stare problemy
Śmierć wspólnika spółki jawnej. Niepewny los spółki z udziałem spadkobierców
Śmierć wspólnika pociąga za sobą doniosłe konsekwencje prawne dla dalszego bytu spółki. W zależności od rodzaju spółki prawa handlowego śmierć jednego ze wspólników może nawet doprowadzić do jej rozwiązania.
Śmierć wspólnika spółki jawnej. Niepewny los spółki z udziałem spadkobierców
Podatkowa przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), kraj, który ze względu na swoje położenie nazywany jest bramą regionu Zatoki Perskiej, intensywnie zmienia swoje oblicze. Korzystne regulacje podatkowe (lub w istocie ich brak) dają niekiedy asumpt do założenia spółki zagranicznej z siedzibą w tym państwie.
Podatkowa przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim
Decydując się na spadkobranie, zarówno testamentowe, jak i ustawowe, musimy pamiętać o tym, że przyjmujemy na siebie zarówno ogół praw, jak i obowiązków zmarłego istniejących w chwili jego śmierci.
Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim
Dziedziczenie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w Polsce
Cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomość w Polsce zarówno na podstawie testamentu, jak i w drodze dziedziczenia ustawowego. Ważny testament nie wyklucza jednak obowiązku uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych RP na nabycie nieruchomości.
Dziedziczenie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w Polsce