Podatkowa przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Podatkowa przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), kraj, który ze względu na swoje położenie nazywany jest bramą regionu Zatoki Perskiej, intensywnie zmienia swoje oblicze. Korzystne regulacje podatkowe (lub w istocie ich brak) dają niekiedy asumpt do założenia spółki zagranicznej z siedzibą w tym państwie.

Wbrew dość powszechnej opinii polski ustawodawca podatkowy nie traktuje ZEA ani poszczególnych emiratów jak rajów podatkowych, co oznacza m.in., że dokonywanie – pośrednio lub bezpośrednio – transakcji z podmiotami powiązanymi z siedzibą w ZEA wiąże się z obowiązkiem sporządzenia szczególnej dokumentacji takich transakcji na zasadach ogólnych, i to nie tylko w sytuacji, gdy łączna kwota wynikająca z umowy lub zapłacona kontrahentowi przekracza 20 000 euro. Ponadto, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu, które wejdzie w życie z początkiem 2015 roku, zaostrzone kryteria opodatkowania dochodów spółek z rajów podatkowych nie będą dotyczyły spółek z siedzibą w ZEA.

Co istotne dla planowania podatkowego, ZEA są stroną szeregu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, m.in. z Cyprem i Luksemburgiem. Od kwietnia 1994 roku obowiązuje również umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy ZEA oraz Polską, której liczne postanowienia – w połączeniu z przepisami krajowymi – są korzystne dla polskich podatników. Przykładowo, zgodnie z art. 19 tej umowy, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w ZEA, mogą być opodatkowane w ZEA. Jednocześnie art. 24 stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w ZEA, Polska zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Umowa z ZEA przewiduje zatem mechanizm tzw. tax sparing, który przewidywała jeszcze do niedawna polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

25 sierpnia 2014 roku Prezydent podpisał jednak ustawę o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ZEA. Ustawa ta weszła w życie 6 września 2014 roku. Wejście Protokołu w życie może zmniejszyć popularność ZEA jako jurysdykcji holdingowej.

Istotną zmianą przewidzianą Protokołem jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania z tzw. metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego, co innymi słowy oznacza, iż tzw. mechanizm tax sparing przestanie obowiązywać po wejściu w życie Protokołu.

Postanowienia Protokołu wejdą w życie po trzech miesiącach od wymiany not dyplomatycznych. Protokół wskazuje, że zmiany nim wprowadzone będą stosowane dopiero od 1 stycznia roku podatkowego po roku wejścia Protokołu w życie. Jeśli do wymiany not nie dojdzie do końca września 2014 roku, to w 2015 roku do dochodów uzyskanych przez polskich rezydentów nadal będą miały zastosowanie dotychczasowe postanowienia umowy.

Aldona Leszczyńska-Mikulska, praktyka doradztwa podatkowego i praktyka doradztwa dla klientów indywidualnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy