Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i na New Connect będą musiały przekazywać do publicznej wiadomości półroczne i roczne raporty okresowe oraz informacje poufne. Nie jest to jednak rewolucja – raczej ewolucja w obowiązkach informacyjnych.

Rynek kapitałowy czekają istotne zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów. Znaczna część tych zmian, wynikająca z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. (UE) 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR), zacznie obowiązywać 3 lipca 2016 r. i to bezpośrednio – bez konieczności implementacji do prawa polskiego. W konsekwencji uchylone z pewnością zostanie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów w części zawierającej katalog informacji bieżących.

Z dniem rozpoczęcia obowiązywania MAR zniknie obowiązek przekazywania raportów bieżących, których listę zawiera obecnie ww. rozporządzenie Ministra Finansów. Spółki publiczne będą musiały za to przekazywać do publicznej wiadomości informacje poufne, które mogą prawdopodobnie mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych. Oznacza to, że spółki będą musiały na bieżąco analizować zdarzenia i informacje pod kątem ich prawdopodobnego cenotwórczego charakteru. Przez informację, która może mieć prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę instrumentów finansowych należy rozumieć informację, na podstawie której racjonalny inwestor podejmowałby swoje decyzje inwestycyjne.

Zmianą niepokoją się zwłaszcza spółki notowane na New Connect, których dotychczas nie dotyczył obowiązek przekazywania raportów bieżących. Również one zostają bowiem objęte obowiązkiem przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Wątpliwości może budzić zakres informacji, które powinny się znaleźć w takim raporcie. Można się jednak spodziewać, że, zanim MAR zacznie obowiązywać, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wyda wytyczne w celu ustanowienia przykładowego otwartego katalogu informacji, które mogą mieć powyższy charakter.

Ważna odnotowania jest również zmiana w zakresie raportowania przez spółki publiczne. Zmiana dyrektywy 2004/109/WE dyrektywą 2013/50/UE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach będzie skutkowała m.in. likwidacją raportów kwartalnych oraz wydłużeniem terminów publikacji raportów okresowych. Termin na implementację tych przepisów to listopad 2015 r., więc wkrótce można oczekiwać projektu zmian przepisów dotyczących tych obowiązków spółek publicznych.

Danuta Pajewska, praktyka rynków kapitałowych i instytucji finansowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy