Zamówienia publiczne: zaświadczenie KRK znowu z kraju zamieszkania członka organu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zamówienia publiczne: zaświadczenie KRK znowu z kraju zamieszkania członka organu

W postępowaniach o zamówienie publiczne wszczętych od 22 września 2023 r. wykonawcy znowu mogą składać zaświadczenia o niekaralności według miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy zaświadczenie.

W piątek 22 września 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zmienia ono między innymi § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych. W obu wskazanych przepisach wprowadzono dopiski mówiące o tym, że składana informacja lub dokument ma pochodzić z kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument.

Od 22 września 2023 r. wracamy zatem do zasady obowiązującej przed wejściem w życie  ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r., że każda osoba fizyczna składa informację o niekaralności ze stosownego rejestru bądź innego organu, uzyskaną w kraju swojego zamieszkania.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. miejscem (krajem) uzyskania stosownego zaświadczenia był kraj siedziby wykonawcy (spółki), a nie kraj zamieszkania osób funkcyjnych, które weryfikowane są pod kątem niekaralności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki temu wykonawca, w którego organach zasiadali obywatele państw trzecich, nie musiał pozyskiwać zaświadczeń o niekaralności z innych jurysdykcji. Było to znacznym ułatwieniem, ale też nastręczało czasem problemy praktyczne: nie zawsze rejestry karne w kraju siedziby wykonawcy umożliwiały wystawienie zaświadczenia dla obywatela kraju trzeciego.

Obecnie przepis § 4 ust. 3 stanowi:

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

Wykonawcy muszą pamiętać, że nową zasadę stosuje się tylko do nowych postępowań. Postępowania trwające są nadal prowadzone według poprzednich zasad – decyduje kraj siedziby wykonawcy.

Anna Prigan, radca prawny, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy