Zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zamówienia publiczne

Jeżeli podmiot mający status zamawiającego chce zawrzeć umowę na roboty budowlane, dostawy lub usługi, to do wyboru wykonawcy musi stosować procedury określone w Prawie zamówień publicznych. Zasada ta dotyczy umów o wartości powyżej 30 000 euro netto. Zamawiający wybiera tryb postępowania z zachowaniem przesłanek określonych w ustawie, przy czym przetarg nieograniczony i ograniczony są trybami podstawowymi, które można zastosować zawsze. Zapewniają one największą konkurencyjność i dostęp do postępowania dla zainteresowanych wykonawców. Postępowania są prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Rozstrzygnięcia i czynności podejmowane przez zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być kwestionowane przez wykonawców w drodze odwołania, które wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w ustawie (zasadniczo 5 lub 10 dni). Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie mogą wnieść także organizacje wpisane na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub od zaniechania przez niego czynności, do której był zobowiązany. Wnosi się je w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Z kolei zamawiający jest uprawniony do wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Wnosząc odwołanie, uiszcza się wpis, którego wysokość zależy od wartości i rodzaju przedmiotu zamówienia. Do odwołania należy dołączyć dowód doręczenia kopii odwołania zamawiającemu w taki sposób, aby zdołał się on zapoznać z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

W postępowaniu odwoławczym poza zamawiającym i odwołującym mogą wziąć udział inne podmioty, jeżeli zgłoszą przystąpienie w terminie 3 dni od przekazania przez zamawiającego informacji, że wniesiono odwołanie. W przystąpieniu należy wskazać, do której strony się przystępuje.

Zgodnie z ustawą Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia wniesienia odwołania. Jest to termin instrukcyjny, ale w praktyce najczęściej zostaje dotrzymany. Oznacza to, że postępowanie odwoławcze, w tym prezentowanie dowodów, jest bardzo skoncentrowane. Często do wydania wyroku dochodzi po jednej tylko rozprawie. Wyłącznie w przypadku bardziej skomplikowanych odwołań konieczne jest wyznaczenie większej liczby terminów. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu KIO orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach KIO wydaje postanowienie.

Na orzeczenie KIO przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od otrzymania orzeczenia KIO z uzasadnieniem. Jednak już po wydaniu wyroku KIO zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą, nawet jeżeli odwołanie dotyczyło czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie skarga kasacyjna przysługuje wyłącznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.