Zamknięcie transakcji | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zamknięcie transakcji

W zależności od rodzaju zawartej uprzednio umowy (np. umowy przedwstępnej, warunkowej, zobowiązującej lub ostatecznej pod warunkiem itp.) do transakcji dochodzi poprzez podpisanie umowy w formie wymaganej przez prawo wraz z załącznikami (m.in. listą dokumentów ujawnionych nabywcy w toku badania prawnego, mechanizmem korekty ceny, listą podmiotów objętych zakazem działalności konkurencyjnej), ewentualnie innych umów towarzyszących i dokumentów dotyczących przedmiotu transakcji, na mocy których przenoszony jest ostatecznie tytuł prawny do przedmiotu transakcji. Często towarzyszy temu zawarcie umów regulujących przyszłą współpracę stron, tzw. umów wspólników (najczęściej w przypadku przedsięwzięć typu joint venture lub porozumień określających warunki rozdzielenia działalności. Konieczne być może także przygotowanie dokumentów związanych ze zmianą osób zarządzających przedsięwzięciem lub określenie zasad dalszej współpracy z dotychczasową kadrą zarządzającą i kluczowymi pracownikami (key employees).

Jeśli przedmiotem transakcji są akcje, konieczne jest również przeniesienie na kupującego posiadania dokumentów akcji (w przypadku akcji imiennych) lub wydanie kupującemu dokumentów akcji (w przypadku akcji na okaziciela).