Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego

2013 rok przyniesienie szereg zmian w dwóch kluczowych dla rynku kapitałowego ustawach, tj. w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w ustawie o ofercie publicznej.

1) Implementacja dyrektywy UCITS IV1

28 grudnia 2012 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę o funduszach inwestycyjnych, implementującą do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy UCITS IV. Najważniejsze zmiany, który wejdą w życie 14 dni po oficjalnym ogłoszeniu ustawy zmieniającej, to:

 • uproszczenie procedury paszportowania zagranicznych funduszy UCITS do Polski oraz polskich funduszy UCITS (czyli funduszy inwestycyjnych otwartych) do innych państw UE: fundusz będzie mógł rozpocząć działalność po otrzymaniu informacji o tym, że macierzysty organ nadzoru funduszu przekazał zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności do organu nadzoru państwa przyjmującego, zakres dokumentów wymaganych do notyfikacji zostanie zmniejszony;
 • wprowadzenie instytucji prawnych, umożliwiających zarządzanie polskimi funduszami inwestycyjnymi otwartymi przez zarządzających z innych państw UE: aby uniknąć sprzeczności z polskim prawem, które stanowi, że organem funduszu inwestycyjnego otwartego jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, przyjęto, że spółka zarządzająca posiadająca zezwolenie wydane w innym państwie UE będzie mogła przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym utworzonym w Polsce na podstawie umowy zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które nadal pozostanie organem funduszu;
 • wprowadzenie Kluczowych Informacji dla Inwestorów (KII) w miejsce skrótu prospektu informacyjnego funduszu: w celu zapewnienia inwestorom odpowiedniego dostępu do informacji o otwartych funduszach inwestycyjnych, zamiast skrótu prospektu informacyjnego funduszu stosowanego dotychczas, fundusze będą publikować Kluczowe Informacje dla Inwestorów. KII ma być dokumentem prostszym i przystępniejszym, a przez to bardziej przydatnym dla inwestorów;
 • rozszerzenie regulacji ustawowej dotyczącej łączenia się funduszy inwestycyjnych: wprowadzenie przepisów umożliwiających transgraniczne łączenie funduszy UCITS (poprzez przejęcie lub poprzez utworzenie nowego funduszu), wprowadzenie obowiązku sporządzania planu połączenia oraz obowiązków depozytariuszy w zakresie kontroli prawidłowości połączenia;
 • zmiany w zakresie regulacji funduszy podstawowych i powiązanych (master-feeder): uznanie funduszy typu master-feeder za fundusze UCITS oraz dopuszczenie do tworzenia tego typu struktur na podstawie polskich przepisów w sytuacji, gdy fundusz podstawowy i powiązany mają siedziby w dwóch różnych państwach członkowskich;
 • wprowadzenie w funduszach inwestycyjnych otwartych instytucji zgromadzenia inwestorów, które będzie podejmować decyzje w przedmiocie wyrażenia zgody w kluczowych dla funduszu sprawach, np. w sprawie rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, zmiany funduszu podstawowego, połączenia krajowego lub transgranicznego funduszu z innym funduszem;
 • nowe regulacje dotyczące organizacji wewnętrznej towarzystw funduszy inwestycyjnych.

2) Implementacja zmian dokonanych w dyrektywie prospektowej2

Kolejne ważne zmiany zostaną również wprowadzone do ustawy o ofercie publicznej, w celu implementacji zmian dokonanych w przepisach dyrektywy prospektowej. Projekt ustawy implementującej zmiany do dyrektywy jest obecnie na etapie pierwszego czytania w Sejmie, a jego podstawowe założenia to:

 • zmiana definicji oferty publicznej: zwiększenie do 150 minimalnej liczby adresatów oferty publicznej, objęcie pojęciem oferty publicznej także nieodpłatnego nabycia papierów wartościowych oraz rezygnacja z konstrukcji „publicznego proponowania” nabycia;
 • zmiany w wyjątkach od obowiązku prospektowego: zwiększenie jednostkowej wartości papierów wartościowych oraz minimalnej wartości nabywanych papierów przez jednego inwestora w ramach oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu ani memorandum, z 50 000 do 100 000 euro, uporządkowanie listy wyjątków;
 • zastąpienie pojęcia inwestora kwalifikowanego pojęciem klienta profesjonalnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • wprowadzenie możliwości przeprowadzenia oferty kaskadowej dłużnych papierów wartościowych: na podstawie jednego prospektu emisyjnego dłużne papiery będą mogły zostać nabyte przez instytucje finansowe, a następnie zbyte na rzecz kolejnych instytucji finansowych w drodze ofert niepublicznych. Na ostatnim etapie kaskady instytucje finansowe oferują papier inwestorom detalicznym w drodze oferty publicznej; poszczególni uczestnicy kaskady odpowiadają za informacje zamieszczone w prospekcie (sporządzanym przez emitenta) tak jak sprzedający;
 • ustawowy zakaz wydawania emitentowi środków wpłaconych przez inwestora na akcje będące przedmiotem oferty publicznej przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego;
 • obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia akcji promocyjnej, w przypadku oferty publicznej prowadzonej bez udostępniania prospektu emisyjnego;
 • zmiany w zakresie miejsca publikacji prospektu emisyjnego: obowiązek publikowania prospektu w internecie, na stronie emitenta lub firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery, lub giełdy, lub organu nadzoru państwa macierzystego emitenta (gdy Polska jest państwem przyjmującym).

Marcin Pietkiewicz, Jakub Koziński, Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy

______________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym