Produkty konsumenckie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Produkty konsumenckie

Produkty konsumenckie podlegają ścisłej regulacji, przede wszystkim przepisom ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Szczególne kategorie produktów objęte tzw. dyrektywami nowego podejścia podlegają odrębnej i bardziej szczegółowej regulacji na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i przepisów wykonawczych. Regulacje polskie stanowią w znacznym stopniu implementację przepisów UE.

Zasady wprowadzania produktu na rynek zależą od tego, do jakiej kategorii dany produkt należy. Identyfikację właściwej kategorii przeprowadza się przy zastosowaniu definicji zawartych w poszczególnych ustawach. Co do zasady wprowadzanie na rynek produktów konsumenckich zależy od spełnienia określonych wymogów dotyczących wytwarzania, jakości i opakowania (prezentacji) produktów. Rzadziej wymaga się uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu lub jego rejestracji w bazie danych.

Nadzór nad wytwarzaniem i sprzedażą produktów konsumenckich sprawuje m.in. inspekcja handlowa, która jest uprawniona do kontroli przedsiębiorców prowadzących wytwarzanie i obrót. Inspekcja handlowa może wydawać zalecenia pokontrolne i decyzje administracyjne nakazujące dostosowanie działania przedsiębiorców do zgodności z prawem. Jest ona również uprawniona do zastosowania środków eliminujących ryzyko związane z wystąpieniem na rynku produktu niebezpiecznego. Inspektorzy mogą w tym zakresie nakazywać producentom i dystrybutorom wykonanie określonych czynności, np. umieszczenie dodatkowych ostrzeżeń na produkcie, wycofanie produktu z sieci sprzedaży i od konsumentów czy podanie informacji o zagrożeniu do publicznej wiadomości. Decyzje te mogą być zaskarżane w drodze odwołania do organu administracyjnego II stopnia. W dalszej kolejności możliwa jest ich kontrola w trybie sądowoadministracyjnym (skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego).