Prawo mediów | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Prawo mediów

Obszar prawa mediów jest szeroki, ponieważ działalność mediów jest bardzo różnorodna. Prawo mediów dotyczy zagadnień związanych z prawem autorskim, prawem prasowym, prawem reklamy, przepisów regulujących funkcjonowanie nadawców radiowych i dostawców audiowizualnych usług medialnych, a także prawa Internetu.

Spory wynikłe z działań mediów mogą się toczyć przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi, przy czym w tym drugim przypadku mogą to być również sądy instytucji samoregulacji rynku, takie jak Rada Reklamy.

Najczęstsze spory przed sądami cywilnymi to:

  • spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych, a także innych spraw spornych z zakresu prawa prasowego;
  • spory z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w szczególności dotyczące pobieranego przez nie wynagrodzenia;
  • spory dotyczące praw autorskich do utworów rozpowszechnianych w mediach (np. tekstów, zdjęć, rysunków, nagrań);
  • spory z zakresu nieuczciwej konkurencji dotyczące reklam zamieszczanych przez konkurujące media.

Osobną kwestią są pozasądowe spory pomiędzy użytkownikami praw autorskich a organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Spory te prowadzone są przed Komisją Prawa Autorskiego powoływaną przez Ministra Kultury. Pewnego rodzaju sporów o tantiemy nie można prowadzić w sądzie, pomijając spór przed Komisją Prawa Autorskiego. Od decyzji Komisji, według nowej koncepcji zaprezentowanej w nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, służy odwołanie do sądu okręgowego, który zostanie wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości.

Sądy powszechne i arbitrażowe rozpoznają również spory wynikłe w związku z niewykonywaniem zobowiązań umownych z uprzednio zawartej umowy. Z uwagi na to, iż rynek mediów dynamicznie się rozwija i tworzone są coraz to nowe produkty reklamowe lub treściowe, umowy te są zazwyczaj umowami nienazwanymi, a sprawy wynikające z takich umów mają charakter precedensowy.

Ponadto w ramach działalności mediów elektronicznych mogą występować spory z właściwymi organami państwa: Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od decyzji obydwu tych organów są przewidziane tryby odwoławcze, odpowiednio do sądów administracyjnych i do specjalnego wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie.

Należy również wskazać, że niezależnie od swojej specyfiki media są przedsiębiorstwami funkcjonującymi jak każde inne przedsiębiorstwo. Są tworzone, nabywane, łączone i likwidowane. Czasem również upadają. Zatrudniają pracowników, ustalają zasady współpracy z kontrahentami. Wszystkie wzmiankowane obszary działalności dają powody do zaistnienia sporów sądowych lub arbitrażowych. Pozornie spory takie – pracownicze, gospodarcze lub z zakresu prawa spółek – nie różnią się od innych sporów. Doświadczenie uczy jednak, że zawsze występuje w nich co najmniej jeden element specyficzny dla sektora mediów. Niewłaściwa interpretacja znaczenia tego elementu może nawet doprowadzić do nieuzyskania pożądanego rezultatu w danym sporze.