Poprawianie omyłek rachunkowych w złożonej ofercie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Poprawianie omyłek rachunkowych w złożonej ofercie

Kiedy zamawiający powinien samodzielnie poprawić omyłkę rachunkową w złożonej przez wykonawcę ofercie, a w kiedy powinien wezwać go do złożenia wyjaśnień?

Oczywista omyłka rachunkowa to omyłka w obliczeniu ceny, której oczywisty charakter wynika z treści złożonej oferty i jest możliwy do stwierdzenia bez konieczności dodatkowych analiz, wyjaśnień czy też badań. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 grudnia 2002 r. (sygn. akt V Ca 1514/02) uznał, że oczywistą omyłką jest widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski albo rachunkowy lub inna podobna usterka w tekście, natomiast sprostowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do zmiany treści oferty, w szczególności nie może polegać na zmianie określonego w ofercie rozmiaru świadczenia oferenta lub ceny.
W przypadku, gdy omyłka rachunkowa nie budzi wątpliwości zamawiającego, powinien on, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w pierwszym rzędzie poprawić w ofercie taką omyłkę, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych jej dokonania, a następnie powiadomić o tym fakcie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przeciwnym wypadku zamawiający powinien posiłkować się zapisem art. 87 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wyjaśnienia wykonawcy i dokonane w ich wyniku poprawki nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.  W szczególności prowadzona z wykonawcą korespondencja w celu uzyskania wyjaśnień nie może mieć charakteru negocjacji ceny.