Pełnomocnicy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Pełnomocnicy

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Obecnie różnica sprowadza się do odrębności samorządów zawodowych. W Polsce działają dwa samorządy zawodowe zrzeszające pełnomocników profesjonalnych – osobny dla adwokatów i dla radców prawnych.

Do połowy 2015 r. różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami prawniczymi objawiała się w prawie do występowania w charakterze obrońcy w procesie karnym – obrońcami mogli być wyłącznie adwokaci. Obecnie w związku ze zmianą Kodeksu postępowania karnego również radcowie prawni mogą występować jako obrońcy w postępowaniu karnym. W związku z tym obecnie nie ma formalnych różnic w uprawnieniach między dwoma zawodami.

Co do zasady adwokaci i radcowie prawni wykonują zawód w indywidualnych kancelariach lub spółkach osobowych zrzeszających prawników z jednego lub obu samorządów zawodowych.

Po zdaniu stosownego egzaminu prawnicy zagraniczni mogą zostać wpisani na listę adwokatów albo radców prawnych.

Kim jest aplikant?

W kancelariach prawniczych (zarówno adwokackich, jak i radcowskich, niezależnie od ich wielkości) znaczna część pracy wykonywana jest przez aplikantów adwokackich lub radcowskich. Aplikacja w przypadku obu zawodów prawniczych trwa obecnie 3 lata. Aplikantem może zostać osoba, która ukończyła wyższe magisterskie studia prawnicze i zdała egzamin wstępny na aplikację. Dopiero po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego (adwokackiego lub radcowskiego) prawnik (aplikant) uzyskuje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, w zależności od wybranej aplikacji.

Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych?

Co do zasady prawnicy w Polsce pracują w systemie godzinowym, jednakże często spotykane są także rozliczenia na zasadzie ryczałtu. Uzależnianie wynagrodzenia od odniesionego sukcesu (tzw. success fee) jest krytykowane przez władze samorządów zawodowych i w związku z tym nie jest stosowane w praktyce kancelarii, choć zostało częściowo dopuszczone w najnowszym ustawodawstwie (ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przewiduje, że wynagrodzenie pełnomocników – z tytułu prowadzenia sprawy w postępowaniu grupowym, potocznie zwanej „pozwem zbiorowym” – może być określone jako nie więcej niż 20 procent wygranej kwoty).

Co obejmuje tajemnica zawodowa?

Wszelkie informacje uzyskane przez adwokatów lub radców prawnych w związku z prowadzeniem sprawy klienta chronione są tajemnicą zawodową. Dotyczy to w szczególności zawartości akt sprawy i dokumentów przekazanych przez klienta.

Reguła ta znajduje zastosowanie jedynie do dokumentów będących w posiadaniu adwokatów lub radców prawnych. Dokumenty sporządzone przez pełnomocników profesjonalnych, po ich przekazaniu klientom, nie korzystają z ochrony. Z tego względu doradzamy naszym klientom, by po zapoznaniu się z treścią opinii lub innego dokumentu zawierającego informacje poufne przechowywali je w sposób umożliwiający wyraźne oznaczenie ich jako akt należących do prawników.

Ani adwokat, ani radca prawny nie mogą zeznawać w charakterze świadka w związku z posiadaną przez siebie wiedzą dotyczącą spraw klientów. Jednakże zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą zostać zwolnieni przez sąd z zachowania tajemnicy w okolicznościach ściśle określonych w przepisach prawa. Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy są wierni tradycyjnemu pojmowaniu tajemnicy zawodowej i nadają absolutny priorytet utrzymaniu zaufania, jakim obdarzają ich klienci.

Istnieją też przepisy przewidujące obowiązek zgłoszenia przez prawników pewnych informacji do określonych instytucji, np. przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.