Moc wpisów w Rejestrze Handlowym B (RHB) przedłużona do końca 2014 roku? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Moc wpisów w Rejestrze Handlowym B (RHB) przedłużona do końca 2014 roku?

Utrata mocy wpisów w RHB bez przygotowania stosownych regulacji w tym zakresie byłaby sprzeczna z wartościami o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania życia gospodarczego – wskazuje projekt nowelizacji.

Zgodnie z obowiązującą treścią ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkie wpisy w rejestrach sądowych, w tym w Rejestrze Handlowym B (RHB), utracą moc z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Jak wcześniej informowaliśmy na łamach Portalu Procesowego, może to mieć istotne znaczenie dla wielu podmiotów, które do chwili obecnej nie zostały przerejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wskazywaliśmy, że omawiana kwestia rodzi wiele wątpliwości natury prawnej, zarówno na gruncie Konstytucji RP, jak i przepisów unijnych.

Okazuje się, że zbliżone wątpliwości miał ustawodawca. Mianowicie z końcem sierpnia do Marszałek Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie rzeczonej ustawy. Ma ona na celu wydłużenie o rok – do 31 grudnia 2014 r. – okresu, w którym zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, ma ona dać ustawodawcy więcej czasu na przygotowanie stosownej regulacji w zakresie rozwiązań dotyczących majątku i zobowiązań tych podmiotów, celem zabezpieczenia interesów ich wierzycieli. Uznano, że brak wprowadzenia stosownej regulacji uniemożliwiłby wierzycielom dochodzenie roszczeń od takich podmiotów, a także doprowadziłby do sytuacji, w której majątek takich podmiotów nie miałby właściciela, co – w szczególności w odniesieniu do nieruchomości – uznano za niedopuszczalne.

Projekt ustawy na początku września został skierowany do Biura Analiz Sejmowych oraz do Biura Legislacyjnego do zaopiniowania w celu sprawdzenia zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Jak widać, ustawodawca w porę zorientował się w sytuacji i dostrzegł negatywne konsekwencje utraty mocy wpisów w rejestrach sądowych bez uprzedniego odpowiedniego uregulowania skutków takiego rozwiązania. Można więc mieć nadzieję, że nie grozi nam ponowna nacjonalizacja majątku tysięcy spółek, przed którą ostrzegaliśmy w sierpniu.

Łukasz Śliwiński, Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy