Kolejne kolorowe znaki bez ochrony | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Kolejne kolorowe znaki bez ochrony

Sąd (dawniej Sąd I instancji) stwierdził, że kombinacja kolorów żółtego i srebrnego nie może uzyskać ochrony jako znak towarowy (wyrok z 3 lutego 2011 r., sygn. akt T-299/09 i T-300/09).

Gühring OHG zgłosił dwa znaki towarowe będące zestawieniem kolorów żółtego i srebrnego (w różnych odcieniach) dla przyrządów do wiercenia będących częścią maszyn. Zgłaszający sprecyzował, że powierzchnię do 2/3 części tnącej (wiertła) ma zajmować kolor żółty, pozostałą część – kolor srebrny.

kolory

Sąd potwierdził decyzję OHIM (Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego), że ww. kombinacje kolorów nie mogą stanowić znaków towarowych, gdyż nie posiadają odróżniającego charakteru. Sąd powtórzył wypracowane w swoim orzecznictwie zasady dotyczące rejestracji kolorów, w szczególności uwagi dotyczące natury kolorów i ich zastosowania w handlu. Kolory stosowane są przez przedsiębiorców przede wszystkim dla uatrakcyjnienia formy zewnętrznej produktu i tak są odbierane przez klientów. Aby kolor mógł stanowić znak towarowy, musi być kojarzony przez klientów jako oznaczenie wskazujące na przedsiębiorstwo, z którego pochodzi dany towar, co – zdaniem Sądu – ma miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach.
W omawianej sprawie Sąd zauważył, że kolory, które zgłaszający chciał objąć ochroną, to typowe kolory narzędzi przeznaczonych do wiercenia. Kolor srebrny to zwykle kolor materiału, z którego wykonane jest narzędzie, a kolor żółty symbolizuje wysoką jakość i trwałość narzędzia. Sąd zwrócił także uwagę, że oceniając zdolność odróżniającą znaku złożonego z kolorów, należy wziąć pod uwagę interes publiczny przejawiający się w konieczności zapewnienia dostępności kolorów innym przedsiębiorcom. Podkreślił także, iż zgłaszający nie określił w wystarczający sposób wyglądu znaku, wskazując, że kolor żółty ma stanowić do 2/3 powierzchni wiertła. Zdaniem Sądu wygląd znaku nie może być opisany w tak nieprecyzyjny sposób.
Orzeczenie Sądu wpisuje się w jego dotychczasową praktykę, która pozwala na rejestrację kolorów, w tym ich zestawień, tylko w szczególnych sytuacjach. Wydaje się, że można uznać, że do zarejestrowania kolorowego znaku towarowego konieczne jest wykazanie przez zgłaszającego tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Oznacza to, że pojedynczy kolor lub kombinacja kolorów jeszcze przed zgłoszeniem do rejestracji muszą być kojarzone przez klientów jako wyróżnik produktu wskazujący na pochodzenie z określonego źródła. Nieprzedstawienie stosownych dowodów uniemożliwi rejestrację. Omawiane orzeczenie pozwala także na wniosek, że o rejestrację kilku kolorów jest równie trudno jak o rejestrację koloru pojedynczego.

dr Monika Żuraw, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy