Kary Komisji Nadzoru Finansowego to nie fikcja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Kary Komisji Nadzoru Finansowego to nie fikcja

Dane zamieszczone na stronie internetowej KNF potwierdzają, że Komisja rzeczywiście korzysta z możliwości ukarania podmiotów, które nie przestrzegają zasad uczestnictwa w obrocie na rynku finansowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem Komisja, w ramach sprawowanego nadzoru, może zastosować szereg kar o charakterze administracyjnym. W 2010 roku najwięcej, bo aż 15 razy, decydowała o nałożeniu kar za nieprzekazywanie w ustawowym terminie informacji poufnych. W większości przypadków ukarane zostały same spółki, a w jednym przypadku kara została nałożona na prezesa zarządu spółki publicznej. Najwyższa z orzeczonych kar wynosiła 300 000 PLN, najniższa 40 000 PLN.
W pozostałych przypadkach kary finansowe były nakładane za nieprawidłowe sporządzanie raportów bieżących, niewykonanie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji, a także za manipulacje informacją polegające na wprowadzaniu inwestorów w błąd.
Komisja kilkukrotnie zadecydowała o skreśleniu z listy doradców inwestycyjnych osób, które dopuściły się tzw. insider trading, czyli wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych wbrew obowiązującemu zakazowi.
Warto pamiętać, że przed nałożeniem kary Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające, w toku którego zainteresowane osoby lub podmioty (działające także przez swoich pełnomocników) mogą składać wyjaśnienia, zaś decyzja Komisji jest zaskarżalna. Przed odwołaniem się od decyzji Komisji należy rozważyć nie tylko jej prawne aspekty, ale też zwrócić uwagę na biznesowe i reputacyjne konsekwencje, a także innego rodzaju wpływ decyzji o ukaraniu na podmiot , którego dana decyzja dotyczy.
Jakub Koziński, Zespół Rynków Kapitałowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy