Inwestor może mieć wgląd w ekspertyzę wpływu przyłączenia na sieć | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Inwestor może mieć wgląd w ekspertyzę wpływu przyłączenia na sieć

Orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przełamuje monopol przedsiębiorstw energetycznych na informację o stanie sieci elektroenergetycznej w postępowaniach o przyłączenie.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia 8 stycznia 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 21, poz.104) przerzuciła obowiązek sporządzenia ekspertyzy wpływu przyłączenia na sieć z podmiotu inwestującego w przyłączaną jednostkę wytwórczą na przedsiębiorstwo energetyczne, do którego sieci jednostka wytwórcza miałaby być przyłączona. Celem takiego rozwiązania było usprawnienie procesu wydawania warunków przyłączenia.

Abstrahując od kwestii, czy cel nowelizacji został osiągnięty, jej niespodziewanym efektem było ograniczenie inwestorom dostępu do ekspertyz przez operatorów sieci. Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji i przesyłu uznają bowiem informacje zawarte w ekspertyzie za swoją tajemnicę przedsiębiorstwa i uniemożliwiają inwestorom zapoznanie się z jej treścią, mimo że to wyniki ekspertyzy decydują o tym, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci elektroenergetycznej, czy nie.

Argumentację przedsiębiorstw energetycznych w kwestii ograniczenia inwestorom wglądu do ekspertyz za słuszną uznawał Prezes URE w postępowaniach dotyczących rozstrzygnięcia sporu o istnienie warunków przyłączenia czy o zawarcie umowy o przyłączenie. Podobnego zdania był także Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów właściwy do rozstrzygania zażaleń na postanowienia Prezesa URE wydawane w toku postępowania przed tym organem.

Jednakże 25 września 2012 roku w postępowaniu o sygn. XVII Amz 18/12 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odszedł od dotychczasowej linii orzeczniczej w tej materii i uchylił postanowienie Prezesa URE odmawiające inwestorowi wglądu do ekspertyzy. Sąd uznał, że brak jest podstaw prawnych, by ograniczyć stronie postępowania przed Prezesem URE wgląd do akt tego postępowania na postawie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do pełnej treści ekspertyzy wpływu planowanego przyłączenia źródła na sieć. Sąd nie doszukał się także podstawy do ograniczenia wglądu do akt na postawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności zaś nie zidentyfikował ważnego interesu państwowego, którego ochrona mogłaby usprawiedliwić ograniczenie inwestorowi wglądu do ekspertyzy.

Pozostaje mieć nadzieję, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów trwale zmienił swoje stanowisko w kwestii dostępności ekspertyzy wpływu przyłączenia na sieć dla inwestorów. Możliwość wglądu do ekspertyzy umożliwi polemikę z jej zawartością i przez to przyczyni się do rozwoju inwestycji w nowe źródła wytwórcze na terytorium Polski.

Weronika Pelc, Marek Dolatowski, Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy