Dyrektywa PSD wreszcie implementowana | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Dyrektywa PSD wreszcie implementowana

Są szanse na jednolite reguły dokonywania płatności w ramach rynku europejskiego. W naszym nowym cyklu przybliżymy najważniejsze zagadnienia związane z nowymi regulacjami – mają one znaczenie dla niemal wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

7 września 2011 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał długo wyczekiwaną ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Ustawa ta – niestety z dwuletnim opóźnieniem – implementuje do polskiego prawa dyrektywę 2007/64 o usługach płatniczych (Dyrektywa PSD).
Trudno przecenić znaczenie nowego aktu prawnego. Po raz pierwszy w polskim systemie prawnym pojawia się ustawa, której celem jest systemowe uregulowanie zagadnień związanych z płatnościami. W obliczu coraz większego znaczenia płatności oraz postępującej komplikacji systemów płatniczych uregulowanie tego strategicznego obszaru gospodarki stało się koniecznością.
Z uwagi na znaczenie, jakie nowa regulacja ma dla praktycznie każdego uczestnika obrotu gospodarczego, postanowiliśmy serią publikacji przybliżyć czytelnikom Portalu najważniejsze zagadnienia związane z nowymi regulacjami. Rozpoczynamy od kilku uwag wprowadzających, mających na celu wskazanie podstawowych idei, które przyświecają nowym regulacjom.
Wspólne zasady
Największą bodaj ambicją nowych regulacji jest stworzenie jednolitych reguł dokonywania płatności w ramach rynku europejskiego. Osiągnięcie tego celu nie jest zadaniem łatwym. W ramach Unii Europejskiej istnieje szereg niezależnych systemów płatności, na wspólnym rynku nadal funkcjonują różne waluty. Nowe regulacje zmierzają do tego, aby pomimo tych różnic stworzyć uniwersalne zasady wykonywania transakcji płatniczych (obejmujące zagadnienia tak szczegółowe jak terminy uznawania rachunków bankowych czy odpowiedzialność przy płatnościach kartami) oraz zapewnić równy dostęp do rynku usług płatniczych.
Nowe technologie
Niewiele obszarów gospodarki odnotowało w ostatnich latach równie dynamiczny rozwój technologiczny jak obszar płatności. Rynek ten ewoluował od pieniądza gotówkowego poprzez pieniądz bezgotówkowy (karty płatnicze) aż do coraz powszechniejszych płatności internetowych oraz mobilnych. Dotychczasowe regulacje nie są dostosowane do nowych rozwiązań. Ponieważ płatnościom dokonywanym za pomocą nowych technologii trzeba zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, konieczne stało się stworzenie nowych regulacji, na tyle elastycznych, aby obejmowały różne rozwiązania technologiczne. W następnych odcinkach cyklu postaram się ocenić, na ile ten cel został osiągnięty.
Nadzór
Potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podmiotom dokonującym płatności skłoniła twórców nowych regulacji do stworzenia nowych wymogów regulacyjnych. Zgodnie z przyjętym założeniem podmioty, które świadczą usługi w obszarze płatności, będą musiały podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór ten, w zależności od skali oraz rodzaju prowadzonej działalności, może przybierać różne formy. W praktyce wiele podmiotów, które do tej pory świadczyły usługi płatnicze bez jakiegokolwiek nadzoru, będzie musiało podlegać nadzorowi finansowemu.  
W następnych odcinkach cyklu omówimy kluczowe zagadnienia związane z nowymi regulacjami. Postaramy się ukazać Państwu zarówno teoretyczne, jak i praktyczne wyzwania, przed którymi stają podmioty zobowiązane do stosowania nowych przepisów.
Krzysztof Wojdyło, Zespół Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy