Czy spółki debiutujące na GPW skorzystają na nowych przepisach podatkowych? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy spółki debiutujące na GPW skorzystają na nowych przepisach podatkowych?

Tzw. Polski Ład (a konkretnie przyjęta w jego ramach ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) wprowadza kilka rozwiązań dotyczących uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym zmiany podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla spółek przygotowujących debiut giełdowy. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2022 r.

Celem nowych regulacji jest promocja warszawskiej giełdy jako atrakcyjnej formy inwestowania pieniędzy oraz ożywienie polskiego rynku giełdowego i przyciągnięcie do niego inwestorów. Omawiana ulga podatkowa skierowana jest do perspektywicznych spółek prywatnych, które ustawodawca chce zachęcić do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i wyboru upublicznienia akcji jako formy pozyskania kapitału na rozwój.

Na mocy przyjętych regulacji do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodany został artykuł wprowadzający ulgi podatkowe dla spółek ubiegających się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Ulga obejmie zatem spółki, które zdecydują się na wejście zarówno na rynek główny GPW, jak i na NewConnect, ale tylko w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO – initial public offering).

Zgodnie z przyjętymi przepisami spółki takie będą mogły pomniejszyć podstawę opodatkowania o:

  • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne,
    sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń
    wymaganych przepisami prawa,
  • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi
    doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie
    więcej jednak niż 50 000 zł. 

Taka zmiana wpisuje się w światowy trend popularyzowania inwestycji giełdowych. Warto jednak zadać sobie pytanie, jak doniosłe w praktyce okażą się nowe przepisy.

Z pewnością intencją ustawodawcy jest promocja debiutu giełdowego jako szansy dla spółek na pozyskanie kapitału. Należy jednak zauważyć, że koszty IPO nie są raczej czynnikiem decydującym o tym, czy spółka wybierze się na giełdę. Decyzja o pierwszej ofercie publicznej oparta jest na szeregu znacznie istotniejszych czynników, jak ogólna koniunktura i prawdopodobieństwo pozyskania środków z rynku, szanse na wzbudzenie zainteresowania inwestorów, plany rozwoju spółki, stabilność i przewidywalność otoczenia regulacyjnego.

Spółka rozważająca IPO w pierwszej kolejności analizuje swoje perspektywy na rynku giełdowym, a jeśli te okażą się atrakcyjne, raczej nie rezygnuje z debiutu wyłącznie ze względu na koszty jego obsługi. Co do zasady środki, które spółka musi przeznaczyć na przygotowanie IPO, nie stanowią tak znaczącej części potencjalnych zysków, aby miało to wpływ na decyzję o debiucie. Jednocześnie trudno się spodziewać, aby spółki, które nie planowały wejścia na GPW ze względu na czynniki wskazane wyżej albo z powodów wewnętrznych, zmieniły swoje podejście dzięki proponowanej uldze podatkowej.

Jest możliwe, że nowa regulacja, przez swój ogólny kierunek, będzie stanowiła dodatkową zachętę dla spółek już rozważających pierwszą ofertę publiczną. Trudno jednak oczekiwać, żeby sama możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wybranych kosztów oferty publicznej skłoniła nowe podmioty do podjęcia decyzji o debiucie giełdowym.

Danuta Pajewska, radca prawny, Katarzyna Jaroszyńska, radca prawny, Aleksandra Nowacka, praktyka transakcji i prawa spółek kancelarii Wardyński i Wspólnicy