Czy spółka kontrolowana przez Skarb Państwa musi stosować przepisy Prawa zamówień publicznych? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy spółka kontrolowana przez Skarb Państwa musi stosować przepisy Prawa zamówień publicznych?

Nie wszystkie spółki finansowane lub nadzorowane przez jednostki finansów publicznych, zarządzane przez osoby przez nie powoływane albo będące w ponad połowie własnością Skarbu Państwa muszą udzielać zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Co do zasady tylko spółki będące osobami prawnymi kontrolowanymi przez Skarb Państwa, które zostały utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, są zobowiązane do stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Inne spółki kontrolowane przez Skarb Państwa muszą stosować ustawę w przypadku, gdy udzielają zamówień sektorowych.
Ustawodawca do działalności sektorowej zalicza, zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, działalność w sektorach paliwowym, transportowym sensu largo, przesyłowym oraz świadczenia usług publicznych w zakresie produkcji lub dystrybucji wody pitnej. To nie przedmiot zamówienia decyduje jednak o uznaniu zamówienia za sektorowe. W doktrynie wskazuje się bowiem, że jeżeli spółka prowadzi wyłącznie działalność sektorową, np. w sektorze paliwowym, to zakup papieru do drukarek jest zamówieniem udzielanym w celu wykonywania działalności sektorowej.
Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma również spółka, bez względu na jej strukturę własnościową, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego zamówienia pochodzi ze środków publicznych, wartość zamówienia przekracza progi unijne, zaś przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. Wszystkie wymienione przesłanki muszą być jednak spełnione łącznie.