Ciąg dalszy nastąpił - SOKiK uchylił decyzję ws. PKP Cargo | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Ciąg dalszy nastąpił - SOKiK uchylił decyzję ws. PKP Cargo

W listopadzie 2013 roku pisaliśmy o wyroku SN, w którym dopuszczono badanie przez sądy uchybień proceduralnych w postępowaniu antymonopolowym. PKP Cargo ogłosiła wynikający zeń kolejny sukces.

Jak relacjonowaliśmy, w wyroku z 3 października 2013 r. (sygn. III SK 67/12) Sąd Najwyższy stwierdził, że sądy powinny badać – w pewnym zakresie – czy Prezes UOKiK w postępowaniu antymonopolowym spełnił wymogi proceduralne. Brak takich ustaleń stanowi bowiem naruszenie przez sąd przepisów postępowania.

Na tej podstawie SN rozpoznał kasację PKP Cargo w sprawie rozpoczętej odwołaniem od decyzji Prezesa UOKiK z 7 lipca 2009 r. (nr DOK-3/2009). Decyzją tą Prezes UOKiK stwierdził nadużywanie przez PKP Cargo pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych polegające na odmowie zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarowej i nałożył na PKP Cargo karę w wysokości ponad 60,3 mln zł. SN uchylił wyroki wydane w pierwszej i drugiej instancji i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu – Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) do ponownego rozpoznania.

Odwołując się od decyzji Prezesa UOKiK, PKP Cargo podnosiła, że Prezes UOKiK naruszył w istotny sposób przepisy postępowania, doręczając jej egzemplarz decyzji niezawierający informacji stanowiących integralną część jej uzasadnienia, co skutkowało pozbawieniem jej możności obrony jej praw, a także zmieniając w niedopuszczalny sposób postanowienie o wszczęciu postępowania. Spółka zarzucała także, że Prezes UOKiK nie zgłosił w postępowaniu przed sądem właściwych wniosków dowodowych.

Jak wywiódł SN, sąd rozpatrujący odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK ma ocenić zasadność zarzutów przedsiębiorcy co do procedury w postępowaniu antymonopolowym. „W przypadku uwzględniania przez sąd (…) zarzutów dotyczących niezachowania przez Prezesa Urzędu trybu postępowania, który jest konieczny, ażeby przysługujące Prezesowi Urzędu kompetencje mogły zostać zastosowane zgodnie z obowiązującym go prawem (…) zaskarżona decyzja dotknięta jest wadą, której nie można konwalidować (zastąpić) w postępowaniu sądowym”.

Wyrok SN zasadniczo zmienił sytuację przedsiębiorców kwestionujących decyzje Prezesa UOKiK, gdyż dotąd sądy nie badały prawidłowości procedowania organu antymonopolowego.

PKP Cargo poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2014 z 17 marca 2014 r., że SOKiK, rozpoznając sprawę ponownie, uchylił tego dnia decyzję Prezesa UOKiK. Uzasadnienie wyroku nie jest znane. Jak jednak wynika z przytaczanych przez prasę wypowiedzi rzecznika prasowego spółki, SOKiK zastosował się do wytycznych SN odnośnie do konieczności „zapewnienia podmiotom gospodarczym większej ochrony prawnej w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz SOKiK” (por. np. Puls Biznesu z 19 marca br.). Stąd można wnosić, że uchylenie decyzji Prezesa UOKiK nastąpiło na podstawie ustalenia, że naruszył on tryb postępowania. Jest to pierwsze praktyczne zastosowanie nowego, zmienionego stanowiska SN.

Rzeczniczka UOKiK nie wykluczyła apelacji.

Marcin Kulesza, praktyka prawa konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy