upadłości i restrukturyzacje | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

upadłości i restrukturyzacje

Postępowanie sanacyjne
Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się największym rygoryzmem oraz największym zaangażowaniem organów władzy publicznej spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Jest ono podobne do dawnego postępowania upadłościowego z opcją układową – z tą jednak różnicą, że postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości dłużnika, a przyjęcie układu następuje dopiero po wykonaniu czynności sanacyjnych.
Postępowanie sanacyjne
Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe a dokumentacja finansowania
Z początkiem 2016 roku wejdą w życie bardzo istotne zmiany do prawa upadłościowego, a także zupełnie nowe prawo restrukturyzacyjne. Te nowe regulacje mają znaczenie nie tylko dla podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych upadłością i ich wierzycieli, ale również dla podmiotów udzielających i poszukujących finansowania. Wpływają bowiem na ich prawa i przygotowywaną dokumentację finansowania.
Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe a dokumentacja finansowania
Pożyczki wspólników w znowelizowanym prawie upadłościowym
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego. Zmiany mają charakter systemowy.
Pożyczki wspólników w znowelizowanym prawie upadłościowym
Ujemny kapitał własny („test bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki z o.o. lub akcyjnej
Spółka, w której zobowiązania przeważają nad aktywami, powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli go nie złoży, wniosek taki mogą złożyć jej wierzyciele, pociągając następnie do odpowiedzialności członków zarządu dłużnika. W polskim prawie upadłościowym wciąż obowiązuje przepis, który rodzi wiele problemów praktycznych.
Ujemny kapitał własny („test bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki z o.o. lub akcyjnej
Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie a upadłość (likwidacyjna) zbywcy wierzytelności
Brak jasnych regulacji dotyczących losów praw przelanych na zabezpieczenie w razie upadłości obejmującej likwidację majątku przelewającego budzi w praktyce wiele wątpliwości. Problem ten w szczególności dotyczy wierzytelności będących przedmiotem przelewu, które w chwili ogłoszenia upadłości jeszcze nie powstały.
Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie a upadłość (likwidacyjna) zbywcy wierzytelności
Restrukturyzacja dużych przedsiębiorców w Polsce
Duże przedsiębiorstwo restrukturyzuje się inaczej. W procesie restrukturyzacji należy uwzględnić m.in. obowiązki dotyczące spółek publicznych, ograniczenia związane z udzieleniem pomocy publicznej lub innego wsparcia, a także uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności na znaczną skalę.
Restrukturyzacja dużych przedsiębiorców w Polsce
Restrukturyzację warto zacząć od przeglądu śledczego
Przegląd śledczy przeprowadzony na początku procesu restrukturyzacji pozwala szybko wykryć nieprawidłowości i podjąć właściwe działania naprawcze. Rozmowa z Dominiką Stępińską-Duch z kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Marcinem Klimczakiem z PwC.
Restrukturyzację warto zacząć od przeglądu śledczego
Cesja wierzytelności jako instrument restrukturyzacji - analiza przypadku
Restrukturyzacji zadłużenia mogą służyć również rozwiązania oparte na cesji wierzytelności. W praktyce, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, cesja może stanowić atrakcyjną alternatywę dla bardziej tradycyjnych metod restrukturyzacji.
Cesja wierzytelności jako instrument restrukturyzacji - analiza przypadku
Restrukturyzacje spółek a uczestnictwo wierzycieli w strukturach korporacyjnych dłużników
Udział w organach spółek-dłużników daje wierzycielom większą gwarancję, że programy restrukturyzacyjne zostaną prawidłowo wdrożone, ale też łączy się z licznymi obciążeniami, ryzykami i obowiązkami.
Restrukturyzacje spółek a uczestnictwo wierzycieli w strukturach korporacyjnych dłużników
Odpowiedzialność wspólnika za szkodę wierzyciela wynikłą z niezłożenia przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości
Zakres zaspokojenia wierzycieli spółki kapitałowej zależy w dużej mierze od terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Czasem jednak dominujący wspólnik nakłania członków zarządu, by powstrzymali się od złożenia takiego wniosku.
Odpowiedzialność wspólnika za szkodę wierzyciela wynikłą z niezłożenia przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości
Spółka w roli syndyka
W skomplikowanych postępowaniach na syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę często powołuje się spółkę. Jak to jednak pogodzić z faktem, że na liście syndyków, będącej podstawą do wyznaczenia syndyka, figurują tylko osoby fizyczne?
Spółka w roli syndyka
Pułapka przy przedłużeniu terminu płatności?
Czy ustalenie nowego terminu płatności w umowie restrukturyzacyjnej zawieranej po dacie płatności przesunie jednocześnie termin wymagalności, a w konsekwencji odpowiednio opóźni termin upływu przedawnienia?
Pułapka przy przedłużeniu terminu płatności?