Oliwia Lewandowska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Oliwia Lewandowska

Czy opóźnienie ogłoszenia wyroku wpływa na możliwość wniesienia apelacji?
Termin odroczenia ogłoszenia wyroku ma charakter instrukcyjny, usprawniający postępowanie. Jego przekroczenie nie powoduje negatywnych skutków procesowych i nie wpływa na dopuszczalność apelacji. W skrajnych przypadkach może mieć jednak wpływ na wynik sprawy.
Czy opóźnienie ogłoszenia wyroku wpływa na możliwość wniesienia apelacji?
Wyrok sprzeczny z prawem a koszty sądowe
Samo stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przesądza jeszcze o odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Koszty postępowania sądowego, w wyniku którego wydano takie orzeczenie, nie mogą stanowić składnika dochodzonego odszkodowania, bowiem nie stanowią szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Wyrok sprzeczny z prawem a koszty sądowe
Nie da się stwierdzić zasiedzenia bez wniosku
Z normy odsyłającej do odpowiedniego stosowania przepisów o stwierdzeniu nabycia spadku nie można domniemywać, że w sprawie o zasiedzenie sąd stwierdzi nabycie własności bez wniosku uprawnionego bądź na rzecz osoby niewskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania.
Nie da się stwierdzić zasiedzenia bez wniosku
Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć
Akt prawa miejscowego można zaskarżyć, nawet jeśli już nie obowiązuje, co więcej – obowiązywał krótko, a na jego podstawie nie wydano żadnej decyzji administracyjnej.
Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć
Organ administracyjny nie orzeknie o zwrocie wywłaszczonej i sprzedanej nieruchomości
Podstawą odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może być jej zbycie. Na skutek sprzedaży takiej nieruchomości przestaje istnieć tytuł prawny, który umożliwiałby restytucję prawa własności. Organy administracji publicznej nie mają kompetencji do orzekania odnośnie do własności prywatnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ustawie.
Organ administracyjny nie orzeknie o zwrocie wywłaszczonej i sprzedanej nieruchomości
Podział nieruchomości tylko przez właściciela?
W kontrowersyjnej uchwale, naruszającej utrwalone zasady obrotu nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, Sąd Najwyższy uznał, że uprawnienie do dokonania podziału nieruchomości obciążonej prawem użytkowania wieczystego przysługuje wyłącznie jej właścicielowi.
Podział nieruchomości tylko przez właściciela?
Kiedy można dopuścić dowód z urzędu?
Fakt reprezentowania strony przez profesjonalnego pełnomocnika nie wyłącza bezwzględnie możliwości przeprowadzenia dowodu niewskazanego przez strony, bowiem mogą zachodzić pewne okoliczności uzasadniające odstąpienie od ścisłego respektowania zasady kontradyktoryjności. Sąd – kierując się własnym rozeznaniem i oceną – powinien dopuścić dowód z urzędu, gdy powód dochodzi roszczenia oczywiście usprawiedliwionego co do zasady.
Kiedy można dopuścić dowód z urzędu?
Czy zażalenie można wnieść od razu do sądu drugiej instancji?
Skoro w przepisach dotyczących zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji nie wskazano, do jakiego sądu należy wnieść ten środek odwoławczy, odpowiednie zastosowanie powinny znaleźć przepisy dotyczące apelacji. Termin do wniesienia zażalenia uważa się za zachowany również wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła ów środek do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie.
Czy zażalenie można wnieść od razu do sądu drugiej instancji?
Kiedy można mówić o bezczynności organu
Wniesienie skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie sprawy ma skutkować załatwieniem sprawy administracyjnej, nie przesądzając jednak o jego sposobie. Sąd administracyjny jest zobowiązany oddalić skargę na bezczynność, gdy zostanie ona wniesiona po wydaniu przez organ aktu administracyjnego.
Kiedy można mówić o bezczynności organu
Można dochodzić zwrotu wywłaszczonego udziału w nieruchomości
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, interpretowane przez pryzmat art. 21 Konstytucji, umożliwiają dochodzenie zwrotu wywłaszczonego udziału w nieruchomości. Pod ustawowym określeniem „część nieruchomości” można rozumieć bowiem zarówno część fizyczną gruntu, jak i udział we współwłasności. Skoro możliwe jest wywłaszczenie udziału w prawie własności, to należy dopuścić także jego zwrot.
Można dochodzić zwrotu wywłaszczonego udziału w nieruchomości
Po uchyleniu wyroku wskutek zażalenia do Sądu Najwyższego sprawę może rozpoznać sąd w tym samym składzie
Zmiana składu sądu po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania jest niezbędna tylko wtedy, gdy uchylone zostało orzeczenie, w którym sąd rozstrzyga o istocie sprawy i rozpatruje określony spór. Nie dotyczy to postępowania zainicjowanego wniesieniem zażalenia do Sądu Najwyższego, które obejmuje jedynie kwestie formalne, dotyczące toku procesu.
Po uchyleniu wyroku wskutek zażalenia do Sądu Najwyższego sprawę może rozpoznać sąd w tym samym składzie
Trzeba wiedzieć, gdzie pozwany mieszka
Choć z samego brzmienia art. 126 § 2 k.p.c. nie można jednoznacznie wywnioskować, że pod pojęciem „adres” należy rozumieć adres zamieszkania, a nie inny adres, w powszechnej praktyce sądów przeważa pogląd, że niezbędne jest podanie właśnie tego pierwszego. Brak wskazania miejsca zamieszkania lub siedziby strony pozwanej stanowi podstawę zwrotu pozwu, bowiem uniemożliwia nadanie mu prawidłowego biegu.
Trzeba wiedzieć, gdzie pozwany mieszka