Małgorzata Cyrul-Karpińska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Małgorzata Cyrul-Karpińska

Dwa reżimy umów w budownictwie
W praktyce inwestycji budowlanych umową o roboty budowlane strony często nazywają każdą umowę dotyczącą prowadzenia prac na budowie. Tymczasem duża część umów zawieranych w budownictwie to umowy o dzieło.
Dwa reżimy umów w budownictwie
Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC
Zawieszenie i wznowienie robót jest klasyczną instytucją tzw. czerwonego FIDIC-a, nieuregulowaną bezpośrednio w polskim prawie, ale dozwoloną na zasadzie swobody zawierania umów. W praktyce inwestycji w Polsce klauzula ta nierzadko podlega dodatkowym modyfikacjom przerzucającym ryzyka jej stosowania na wykonawcę.
Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC
Wykonawca musi pytać?
Zadawanie pytań o treść SIWZ może być potraktowane w okolicznościach konkretnego zamówienia publicznego nie tylko jako uprawnienie, ale także jako obowiązek profesjonalnego wykonawcy.
Wykonawca musi pytać?
Jak sprawować i jak wymagać sprawowania nadzoru autorskiego
Sprawowanie nadzoru autorskiego jest obowiązkiem publicznoprawnym i może być wymagane przez inwestora niezależnie od postanowień umownych.
Jak sprawować i jak wymagać sprawowania nadzoru autorskiego
Wcześniej to nie zawsze lepiej
Precyzyjne sformułowanie terminów i wyraźne zastrzeżenie ich na korzyść jednej lub obydwu stron umowy może zaoszczędzić niespodzianek w postaci obowiązku wcześniejszego odebrania świadczenia oraz wcześniejszej zapłaty.
Wcześniej to nie zawsze lepiej
Za zobowiązania wobec podwykonawców zapłaci całe konsorcjum
Odpowiedzialność wobec zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców ponoszą wszyscy członkowie konsorcjum. Dotyczy to również sytuacji, gdy umowę z podwykonawcą podpisał tylko jeden z nich. Znowelizowane przepisy Prawa zamówień publicznych jeszcze wzmocniły tę zasadę.
Za zobowiązania wobec podwykonawców zapłaci całe konsorcjum
Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy
Uchwała NSA rozwiała wątpliwości – zawiadomienie GDDKiA o nieumieszczeniu na liście przedsiębiorców nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Roszczenie może być dochodzone w trybie powództwa przed sądem cywilnym.
Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy
Weszła w życie nowelizacja specustawy
W związku z wejściem w życie w dniu 16 lipca 2014 r. nowelizacji specustawy duzi przedsiębiorcy mogą dochodzić spłaty przez GDDKiA swoich niezaspokojonych należności głównych związanych z realizacją udzielonych zamówień publicznych.
Weszła w życie nowelizacja specustawy
Dochodzenie roszczeń od GDDKiA na podstawie specustawy
Podwykonawcy inwestycji drogowych wciąż mogą starać się o wypłaty od GDDKiA na podstawie specustawy. Taką szansę mają też otrzymać tzw. duzi podwykonawcy w odniesieniu do należności związanych z realizacją niektórych zamówień publicznych.
Dochodzenie roszczeń od GDDKiA na podstawie specustawy
Podwykonawstwo w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych
Treść umowy o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych jest kształtowana nie tylko wolą stron tej umowy, ale też przez przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i SIWZ oraz przez sposób zachowania się zamawiającego w trakcie jej akceptacji.
Podwykonawstwo w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych