Łukasz Lasek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Łukasz Lasek

Świadczenie wyrównawcze – kiedy i w jakiej wysokości się należy?
Spory o wypłatę świadczenia wyrównawczego powstają na tle stosunku agencji. Uprawnienie do tego świadczenia nie jest jednak automatyczne. Zależy od spełnienia się określonych warunków. Świadczenie ma charakter słusznościowy i ma na celu zapewnienie agentowi partycypacji w zyskach wypracowanych z jego udziałem.
Świadczenie wyrównawcze – kiedy i w jakiej wysokości się należy?
Private enforcement RODO
Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza surowe kary administracyjne za jego nieprzestrzeganie. Jak jednak wiadomo, nie surowość, lecz nieuchronność kary decyduje o jej skuteczności. Choć urząd ochrony danych osobowych został wyposażony w szerokie kompetencje, ma jednak niewystarczające środki, aby z nich korzystać. Uzupełnieniem tej luki może być wbudowany w rozporządzenie mechanizm tzw. private enforcement. Pozwala on na to, aby każda osoba której dane zostały naruszone, samodzielnie dochodziła ochrony sądowej.
Private enforcement RODO
O „przedwczesnym” zaskarżaniu
Czy można zaskarżyć orzeczenie, które zostało już wydane, ale nie zostało jeszcze doręczone? Temat może wydawać się niekontrowersyjny, a odpowiedź banalna. W praktyce jednak można zetknąć się z poglądem, że tak złożony środek zaskarżenia (apelacja albo zażalenie) jest przedwczesny i podlega odrzuceniu. Pogląd ten jest nieprawidłowy i nie znajduje żadnych podstaw normatywnych. Jego stosowanie w praktyce podważa zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości i bez uzasadnionej przyczyny pozbawia ich konstytucyjnie gwarantowanej ochrony prawnej.
O „przedwczesnym” zaskarżaniu
Spory o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w dobie gospodarki cyfrowej
Wraz z rozwojem technologii informacyjnych i gospodarki opartej na wiedzy rośnie znaczenie tajemnic handlowych. Jednocześnie zwiększa się skala ich kradzieży i straty dla gospodarki spowodowane tym zjawiskiem. W ostatnich latach prawodawcy podjęli wysiłki, aby zmodernizować system ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i zapewnić bardziej efektywną ochronę.
Spory o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w dobie gospodarki cyfrowej
Czy linie lotnicze mogą anulować bilet powrotny, jeśli nie odbyliśmy podróży w pierwszą stronę?
Linie lotnicze często anulują bilet, jeśli podróżny nie stawił się na lot w pierwszą stronę lub na lot na pierwszym odcinku podróży. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?
Czy linie lotnicze mogą anulować bilet powrotny, jeśli nie odbyliśmy podróży w pierwszą stronę?
Przyszłość usług prawniczych w świecie sztucznej inteligencji
Czy sztuczna inteligencja zastąpi prawników i sędziów, czy tylko zmieni sposób ich pracy i myślenia o prawie?
Przyszłość usług prawniczych w świecie sztucznej inteligencji
Brexit: co dalej z jednolitymi zasadami współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz swobodnym przepływem wyroków?
Sądy angielskie są jednymi z najczęściej na świecie wybieranych do rozwiązywania sporów sądowych. Większość tych sporów rozstrzygana jest pod prawem angielskim. Członkostwo w Unii jest jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy. Czy Londyn po Brexicie ma szansę zachować pozycję światowego lidera w rozwiązywaniu sporów?
Brexit: co dalej z jednolitymi zasadami współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz swobodnym przepływem wyroków?
Klauzula wyboru prawa obcego w relacjach z konsumentem nie zawsze skuteczna
Przedsiębiorcy oferujący towary i usługi przez internet często zastrzegają w swoich ogólnych warunkach umownych, że zawierane przez nich umowy z konsumentami poddane będą prawu państwa ich siedziby. Prawo UE zasadniczo dopuszcza takie umowy, ale zastrzega, że wybór prawa obcego nie może pozbawiać konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, jakie byłoby właściwe, gdyby umowa nie zawierała takiej klauzuli.
Klauzula wyboru prawa obcego w relacjach z konsumentem nie zawsze skuteczna
Sądowy nakaz blokowania stron internetowych przez dostawców internetu
Sądowe nakazy blokowania dostępu do stron internetowych, z uwagi na swoją skuteczność w zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej w internecie, stały się często stosowaną praktyką w wielu zagranicznych jurysdykcjach. Niedawne orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, odmawiające udzielenia zabezpieczenia w postaci zablokowania dostępu do popularnego serwisu wymiany i udostępniania plików, sugeruje, że rozwiązanie takie może być niemożliwe do zastosowania w Polsce.
Sądowy nakaz blokowania stron internetowych przez dostawców internetu
Środki tymczasowej ochrony w sprawach transgranicznych
Uchwalenie nowego rozporządzenie Bruksela I bis było szansą, by ujednolicić w skali europejskiej regulacje dotyczące ochrony tymczasowej w sprawach transgranicznych i naprawić tym samym niedociągnięcia wcześniejszego rozporządzenia Bruksela I. Niestety nowy system, choć w miarę kompletny, nadal jest daleki od ideału.
Środki tymczasowej ochrony w sprawach transgranicznych
Wyrok TSUE w sprawie Digital Rights - co dalej z retencją?
8 kwietnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dyrektywa 2006/24/WE o retencji danych telekomunikacyjnych jest nieważna. Zdaniem Trybunału dyrektywa w sposób nieproporcjonalny ingerowała w prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.
Wyrok TSUE w sprawie Digital Rights - co dalej z retencją?
Prawo karne nie bardziej łaskawe dla cudzoziemca
W prawie karnym istnieje koncepcja błędu co do prawa, pozwalająca uwolnić się od odpowiedzialności za przestępstwo popełnione nieświadomie. Koncepcja ta rzadko znajduje jednak zastosowanie w stosunku do przedsiębiorców – cudzoziemców.
Prawo karne nie bardziej łaskawe dla cudzoziemca