Iwona Kasperek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Iwona Kasperek

Prospekt informacyjny
Deweloper rozpoczynający sprzedaż lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego musi sporządzić prospekt informacyjny dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego. W prospekcie należy zawrzeć m.in. informacje dotyczące inwestycji przewidzianych w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy nie są precyzyjne i budzą zastrzeżenia. Czy nowa ustawa deweloperska je eliminuje?
Prospekt informacyjny
5 lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę – również wydanego przed nowelizacją
19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, która zwiększyła trwałość pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Ustawodawca uznał m.in., że należy wprowadzić 5-letni limit na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę od daty wejścia tej decyzji do obrotu prawnego i w ten sposób ograniczyć swobodne uznanie organu administracji publicznej przy ocenie ważności pozwolenia. Jednak przepis art. 37b Prawa budowlanego wprowadzający ten limit zaczął budzić wątpliwości niektórych komentatorów, które mogą doprowadzić do utrwalenia błędnej naszym zdaniem wykładni nowych przepisów i podważyć ich zamierzony cel. Dlatego należy przeciwstawić się głosom, jakoby przepis ten nie znajdował zastosowania do decyzji wydanych przed nowelizacją.
5 lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę – również wydanego przed nowelizacją
Nabycie nieruchomości w Polsce przez brytyjskich obywateli i przedsiębiorców po Brexicie
Okres przejściowy, podczas którego obywatele oraz przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii byli zasadniczo traktowani na gruncie prawa UE tak jak obywatele oraz przedsiębiorcy pozostałych państw członkowskich, upłynął 31 grudnia 2020 r. W związku z tym pojawia się pytanie, na jakich zasadach brytyjscy obywatele i przedsiębiorcy mogą nabywać nieruchomości w Polsce oraz udziały i akcje w spółkach, które mają nieruchomości w Polsce.
Nabycie nieruchomości w Polsce przez brytyjskich obywateli i przedsiębiorców po Brexicie
Przeniesienie pozwolenia na budowę bez zgody dotychczasowego inwestora
Po 19 września 2020 r. nabywca nieruchomości może bez zgody dotychczasowego inwestora przenieść na swoją rzecz pozwolenie na budowę. Czy ułatwi to nabywcy nieruchomości realizację inwestycji?
Przeniesienie pozwolenia na budowę bez zgody dotychczasowego inwestora
Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – po nowelizacji Prawa budowlanego
Konieczność określenia terminu, po którego upływie nie można już wyeliminować z obiegu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę, nie budzi wątpliwości. Szczególnie gdy inwestor zrealizował już inwestycję, działając w zaufaniu do organów administracji publicznej. Czy zmiana Prawa budowlanego, która nastąpi z dniem 19 września 2020 r., odpowiada oczekiwaniom inwestorów?
Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – po nowelizacji Prawa budowlanego
Zmiana pozwolenia na budowę po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dla znacznej części obszaru Polski nie ma jeszcze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale wszczęto wiele procedur planistycznych. W wielu wypadkach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie w toku procesu budowlanego prowadzonego na podstawie projektu sporządzonego w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na jakiej podstawie inwestor może w takim wypadku dokonać zmiany pozwolenia na budowę?
Zmiana pozwolenia na budowę po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
COVID-19 a bezczynność urzędów
Rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej miały pozwolić na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w okresie pandemii. Czy za takie rozwiązanie można uznać zmiany w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa, w tym dotyczących postępowania przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi?
COVID-19 a bezczynność urzędów
Czy uznaniowy charakter uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wyklucza możliwość jej skutecznego zaskarżenia?
Od 22 sierpnia 2018 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwana potocznie „Lex deweloper” lub „specustawą mieszkaniową”. Zgodnie z dostępnymi statystykami do 16 września 2019 r. podjęto na jej podstawie 30 uchwał potwierdzających możliwość realizacji inwestycji oraz 13 uchwał odmownych. W grudniu 2019 r. podjęto pierwszą uchwałę dla inwestycji zlokalizowanej na terenie Warszawy. Kiedy można doprowadzić do uchylenia takiej uchwały?
Czy uznaniowy charakter uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wyklucza możliwość jej skutecznego zaskarżenia?
Zmiana celu użytkowania wieczystego i opłata z tego tytułu
Po transformacji ustrojowej wielu użytkowników wieczystych gruntu nie było zainteresowanych dalszym prowadzeniem wcześniejszej działalności. Nie mogli jednak zmienić sposobu korzystania z gruntu bez uprzedniej zmiany celu użytkowania wieczystego. Zmiana taka nie była jednak prosta. Rozwiązaniem ma być zeszłoroczna nowelizacja.
Zmiana celu użytkowania wieczystego i opłata z tego tytułu
Czy rada gminy może podjąć uchwałę o uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całości lub w części?
Do kompetencji gminy należy stanowienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami zmiana planu następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany – a więc np. uchwałą rady gminy. Czy jednak uchylenie miejscowego planu zagospodarowania jest zmianą leżącą w kompetencji rady gminy?
Czy rada gminy może podjąć uchwałę o uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całości lub w części?
Strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę
Celem nowelizacji Prawa budowlanego z 27 marca 2003 r., która weszła w życie 11 lipca 2003 r., było m.in. uproszczenie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym skrócenie procesu inwestycyjnego. Jednym z instrumentów służącym do osiągnięcia tego celu było ograniczenie liczby podmiotów będących stronami postępowania. Stronie przysługuje bowiem prawo aktywnego uczestnictwa w postępowaniu, a więc możliwość składania wniosków czy odwołań, co niewątpliwie wydłuża czas trwania postępowania.
Strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę
Dlaczego niektóre budynki mieszkalne są chronione ekranem akustycznym, a inne nie?
Budowa nowych tras szybkiego ruchu wymaga pogodzenia z istniejącą zabudową, także mieszkalną. Trasa komunikacyjna zawsze powoduje, w pewnej od niej odległości, hałas przekraczający dopuszczalne normy. Wydaje się oczywiste, że wszyscy ludzie mieszkający w budynkach, które po wybudowaniu drogi znalazły się w takim obszarze, powinni być chronieni. Tymczasem tylko niektóre budynki są chronione ekranami akustycznymi. Przyczyną mogą być ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dlaczego niektóre budynki mieszkalne są chronione ekranem akustycznym, a inne nie?